Top Panel
Nedjelja 20 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12)

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/10-01/13

URBROJ: 2133/16-12-23

Rakovica, 25.07.2012.

 

            Na temelju članaka 22. i 24. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' br. 125/08), članaka 12. i 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/05, 33/09, 42/09 i 37/11) i članaka 7. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (''Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/10 i 51/10 - ispravak), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 36. sjednici održanoj dana 25.07.2012. godine donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije

za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

I.

 

            Na temelju provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Rakovica i poslanog poziva na pregovaranje odnosno dostavu inicijalne ponude od dana 25.05.2012. godine, budući da do roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda,  i kriterija za odabir, kao konačna i najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda Dimnjačarskog obrta ENERGON, Gornji Zvečaj 157, Gornji Zvečaj, 47250 Duga Resa.

            Obavljanje dimnjačarskih poslova odabrani ponuditelj obavljat će na  području cijele općine Rakovica.

 

II.

 

            Korisnik koncesije je dužan komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova za koju mu je dodijeljena koncesija obavljati na propisan način i prema pravilima struke, pridržavajući se Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

           

III.

 

            Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Rakovica daje se na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

 

IV.

 

            Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom

za obavljanje dimnjačarskih poslova koji je sastavni dio natječajne dokumentacije odabranog ponuditelja.

 

V.

 

            Naknada za koncesiju iznosi 1.001,00 kunu godišnje.

            Naknada za koncesiju uplaćuje se na način da je koncesionar dužan uplatiti naknadu za prvu godinu ostvarivanja koncesije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a za preostale godine trajanja koncesije naknada se plaća najkasnije do 31. siječnja godine za koju se plaća.

VI.

 

            Na temelju ove Odluke, općinski načelnik Općine Rakovica sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Kako je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne primjenjuje.

Ugovor o koncesiji mora se potpisati u roku od 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabranom ponuditelju, Dimnjačarski obrt ENERGON, Gornji Zvečaj 157, Gornji Zvečaj, 47250 Duga Resa.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na temelju provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Rakovica i poslanog poziva na pregovaranje odnosno dostavu inicijalne ponude od dana 25.05.2012. godine, budući da do roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda,  pravovremeno je pristigla ponuda ponuditelja:

 

  1. Dimnjačarski obrt ENERGON, Gornji Zvečaj 157, Gornji Zvečaj, 47250 Duga Resa.

 

            Stručno povjerenstvo za koncesije je na sjednici održanoj dana 04. srpnja 2012. godine otvorilo  pristiglu ponudu i utvrdilo da ista zadovoljava sve uvjete utvrđene u pozivu na pregovaranje odnosno dostavu inicijalne ponude i Uputama ponuditeljima za nadmetanje.

 

            Uvažavajući uvjete postupka i na temelju kriterija najviše ponuđene naknade za koncesiju kao konačnu i najpovoljniju ponudu Stručno povjerenstvo predložilo je ponudu ponuditelja Dimnjačarski obrt ENERGON, Gornji Zvečaj 157, Gornji Zvečaj, 47250 Duga Resa.

            Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku 5 dana  od primitka ove Odluke u  odnosu  na dokumentaciju za nadmetanje, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno  s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, jedan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge stranke u postupku.

 

                                  

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

 

 

                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

DOSTAVITI:

 

  1. Dimnjačarski obrt ENERGON, Gornji Zvečaj 157,

Gornji Zvečaj, 47250 Duga Resa

  1. Računovodstvo, ovdje
  2. Pismohrana, ovdje

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj