Top Panel
Srijeda 12 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12)

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 310-02/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-3

Rakovica, 13.09.2012.

 

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u provedenom javnom natječaju, na osnovu članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije „ br. 21/09 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 13.09.2012 godine, donosi slijedeću

                       

O D L U K U

o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti

održavanje javne rasvjete

 

I

 

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine

rakovica, u postupku javnog natječaja, izabire se Elektroinstalacijski i trgovački obrt ELKO-RAD, Knezova Blagajskih 21, Slunj, na razdoblje od 2 (dvije) godine.

 

II

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, održavanja javne rasvjete na području Općine

Rakovica, određeni javnim natječajem, utvrdit će se Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Općina Rakovica, sukladno odredbama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 12/05, 33/09 i 42/09 i 37/11)  koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, provela je javni natječaj radi izbora osobe kojoj će se temeljem Ugovora povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje javne rasvjete na području Općine Rakovica.

U  otvorenom  roku  za  dostavljanje ponuda,  do 16.08.2012.g. pristigla je jedna ponuda.

            Otvaranje i pregled ponuda održano je  dana 20.08.2012.g. u  nazočnosti  članova Povjerenstva za otvaranje i pregled ponuda.

U postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da je ponudu dostavio: Elektroinstalacijski i trgovački obrt ELKO-RAD, Knezova Blagajskih 21, Slunj na iznos od 26.165,00 kune. U cijenu ponude nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

U provedenom postupku Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da je ponuda ponuditelja Elektroinstalacijski i trgovački obrt ELKO-RAD d.o.o. iz Slunja, prema traženim uvjetima i zahtjevima postupka prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja budući  da  ponuditelj  ispunjava  sve  uvjete  iz  provedenog postupka sukladno Uputama ponuditeljima za pripremu natječajne dokumentacije.

Slijedom utvrđenog Povjerenstvo za nabavu predložilo je da se za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje  javne  rasvjete  na  području  Općine  Rakovica, sukladno provedenom javnom natječaju izabere Elektroinstalacijski i trgovački obrt ELKO-RAD, Knezova Blagajskih 21, Slunj, na vrijeme od dvije godine.

Uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti određeni javnim natječajem, pobliže će se utvrditi Ugovorom, a sukladno članku 15. stavku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst,  82/04, 110/04,178/04, 38/09 i 79/09,49/11).

Slijedom svega navedenog, a temeljem članka 15. st. 4  Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlučeno je kao u izreci Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu  Republike Hrvatske,  u  roku  od  30  dana  od  dana  dostave ove  Odluke.

                                                                                                       

                     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                

 

                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Prilog: Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

 

DOSTAVITI:

 

1. Elektroinstalacijski i trgovački obrt ELKO-RAD,

    Knezova Blagajskih 21, Slunj

2. U spis predmeta

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj