Top Panel
Nedjelja 20 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 39. sjednici održanoj dana 21.11.2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2012. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Rakovica za 2012. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 16.000,00 kuna.

Raspored sredstava iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.

Članak 3.

Pravo na financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni kandidati u Općinskom vijeću izabrani s nezavisne liste.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.320,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatno naknada u iznosu od 160,00 kuna.

Članak 5.

Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola na način kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici -  HDZ  (6 x 1.320,00 kn) =  7.920,00 kuna,

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP (3 x 1.320,00 kn) = 3.960,00 kuna,

- Hrvatskoj seljačkoj stranci - HSS (1 x 1.320,00 kn + 1 x 1.480,00 kn) = 2.800,00 kuna,

- Hrvatskoj stranci prava – HSP (1 x 1.320,00 kn) = 1.320,00 kuna.

Članak 6.

Nezavisni vijećnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun političke stranke.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

 

            Financijska sredstva iz članka 5. ove Odluke politička stranka, odnosno nezavisni vijećnik, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom.

 

            Zabranjeno je trošenje financijskih sredstava iz članka 5. ove Odluke za osobne potrebe.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 021-05/12-01/12

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 21.11.2012.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                               Zoran Luketić  bacc. oec.

 

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon) nalaže predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave donošenje odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

 

            Proračunom Općine Rakovica za 2012. godinu utvrđen je ukupan iznos za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, u iznosu od 16.000,00 kuna.

 

            Člankom 5. Zakona određen je način utvrđivanja iznosa sredstava na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

 

            Člankom 6. Zakona utvrđeno je da izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

 

            Na temelju navedenih članaka 5. i 6. Zakona utvrđeno je iznos po svakom vijećniku u iznosu od 1.320,00 kuna.

 

Obzirom da Hrvatska seljačka stranka – HSS ima jednu članicu vijeća ženskog spola, a obzirom na sastav vijeća od 11 muških članova i 1 ženskog člana očito je da je ženski spol podzastupljen u sastavu Općinskog vijeća Općine Rakovica, potonjoj stranci pripada i pravo na dodatni iznos naknade od 160,00 kuna za 1 članicu, na osnovni iznos naknade.

 

Člankom 7. stavkom 2. Zakona utvrđeno je da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Člankom 2. stavkom 4. i 5. Zakona, odnosno člankom 7. ove Odluke navedena je svrha za koju se isključivo mogu koristiti raspoređena sredstva, uz naznaku da se ista ne smiju koristiti za osobne potrebe, već isključivo u skladu s programom i statutom političke stranke, odnosno programom rada i godišnjim financijskim planom.

 

Znači, sve političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću dužne su dostaviti spomenute programe rad i godišnje financijske planove Jedinstvenom upravnom odjelu kako bi se mogla izvršiti uplata sredstava na njihove žiro račune.

 

Člankom 43. stavkom 2. i 4., a u svezi sa stavkom 1. podstavkom 1. (politička stranka koja financijska sredstva koristi suprotno odredbi članka 2. stavaka 4. i 5. Zakona) propisane su prekršajne kazne u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna za političke stranke, te u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje političke stranke te osobe odgovorne za financijsko poslovanje političke stranke.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj