Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (''Narodne novine'' br. 125/11), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 55/11), članaka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), Općinski načelnik Općine Rakovica dana  09. siječnja 2012. donosi

 

ODLUKU

o visini zakupnine poslovnog prostora

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine za poslovni prostor, a prema zonama i vrstama djelatnosti.

 

Članak 2.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom površine poslovnog prostora (po m2) i visine jedinične zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

Zakupnina se plaća u roku 8 (osam) dana od dana ispostavljanja fakture, a za prekoračenje obračunavat će se zakonske zatezne kamate.

 

Članak 3.

Cijena zakupa za poslovni prostor, prema vrstama djelatnosti i zonama utvrđuje se u slijedećim iznosima:

 

            I. Ugostiteljstvo

                        I. zona  35,00 kn/m2

                        II. zona 30,00 kn/m2

 

            II. Trgovina

                        I. zona  32,00 kn/m2

                        II. zona 27,00 kn/m2

 

            III. Uredske i sl. djelatnosti

                        I. zona  30,00 kn/m2

                        II. zona 25,00 kn/m2

 

            IV. Zanatstvo

                        I. zona  12,00 kn/m2

                        II. zona 10,00 kn/m2

 

            V. Skladišni prostor

                        I. zona  10,00 kn/m2

                        II. zona 8,00 kn/m2

 

Članak 4.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 26/11)

 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 372-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-12-4

Rakovica, 09.01.2012.

                                                                                         

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Franjković

 

 

 

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (''Narodne novine'' br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 13/11), članaka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), Općinski načelnik Općine Rakovica dana 28. travnja 2011. donosi

 

ODLUKU

o visini zakupnine poslovnog prostora

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina zakupnine za poslovni prostor, a prema zonama i vrstama djelatnosti.

 

Članak 2.

Mjesečna zakupnina za poslovni prostor obračunava se umnoškom površine poslovnog prostora (po m2) i visine jedinične zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

Zakupnina se plaća u roku 8 (osam) dana od dana ispostavljanja fakture, a za prekoračenje obračunavat će se zakonske zatezne kamate.

 

Članak 3.

Cijena zakupa za poslovni prostor, prema vrstama djelatnosti i zonama utvrđuje se u slijedećim iznosima:

 

            I. Ugostiteljstvo

                        I. zona  35,00 kn/m2

                        II. zona 30,00 kn/m2

 

            II. Trgovina

                        I. zona  32,00 kn/m2

                        II. zona 27,00 kn/m2

 

            III. Uredske i sl. djelatnosti

                        I. zona  30,00 kn/m2

                        II. zona 25,00 kn/m2

 

            IV. Zanatstvo

                        I. zona  12,00 kn/m2

                        II. zona 10,00 kn/m2

 

            V. Skladišni prostor

                        I. zona  10,00 kn/m2

                        II. zona 8,00 kn/m2

 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 372-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica, 28.04.2011.

                                                                                         

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                  Franjo Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj