Top Panel
Nedjelja 16 Lip 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upr. tijela i nadzornih odbora trg. društva

 

 

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne novine» 26/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 27. sjednici održanoj dana 30. rujna 2011. godine, donijelo je sljedeću

 

O D L U K U

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Rakovica ima dionice ili udjele u vlasništvu

 

 I. UVOD

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Rakovica ima dionice ili udjele u vlasništvu (u daljnjem tekstu: trgovačka društva).

 

II. UVJETI ZA ČLANA UPRAVNOG TIJELA I/ILI NADZORNOG ODBORA

 

Članak 2.

Za člana upravnog tijela ili nadzornog odbora trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke, Općinskom vijeću Općine Rakovica može se predložiti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkih društvima, ispunjava i slijedeće uvjete:

1. sveučilišni ili stručni prvostupnik (po ranijim propisima viša stručna sprema) odnosno magistar struke ili stručni specijalist (po ranijim propisima visoka stručna sprema),

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa,

6. da ispunjava druge uvjete iz raspisanog javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog trgovačkog društva (stručna znanja iz područja financija ili djelatnosti društva).

 

III. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA UPRAVNIH TIJELA I/ILI NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

 

Članak 3.

Članovi upravnih tijela i nadzornih odbora predlažu se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja koji se objavljuje u jednom od javnih glasila te na internetskoj stranici Općine Rakovica.

Javni natječaj raspisuje Općinski načelnik zaključkom, a provodi ga Povjerenstvo koje rješenjem imenuje Općinski načelnik.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima predsjednika i dva člana.

 

Članak 4.

Javni natječaj iz članka 3. stavka 2. ove Odluke sadrži: uvjete koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se bira, rok do kojeg se primaju prijave kandidata te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu.

Općinski načelnik raspisuje javni natječaj 60 dana prije isteka mandata članova upravnih tijela i nadzornih odbora. Trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Općinskog načelnika o datumu isteku mandata članu upravnog tijela i nadzornog odbora najkasnije 70 dana prije isteka mandata člana.

Ukoliko članstvo u upravnom tijelu ili nadzornom odboru prestaje prije isteka mandata (opoziv, ostavka i sl.) Općinski načelnik raspisuje natječaj u roku od 15 dana od dana prestanka članstva u upravnom tijelu ili nadzornom odboru. Trgovačko društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Općinskog načelnika o opozivu, ostavci i sl. člana upravnog tijela i nadzornog odbora u roku od 8 dana od dana podnošenja opoziva, ostavke i sl. člana upravnog tijela i nadzornog odbora.

 

Članak 5.

Prijave kandidata za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava podnose se Povjerenstvu u pisanom obliku u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti životopis i dokaze o ispunjavaju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke kandidati koji se javljaju na natječaj dužni su dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.

Ukoliko kandidati podnose prijave za članove u više upravnih tijela i nadzornih odbora dužni su za svako upravno tijelo ili nadzorni odbor podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima uz naznaku za koje trgovačko društvo podnose prijavu.

Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Povjerenstvo je dužno provesti javni natječaj u roku od 45 dana od dana zaprimanja zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja.

 

Članak 6.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natječaja, poziva kandidate na razgovor te podnosi izvješće o provedenom natječajnom postupku Općinskom načelniku.

Na temelju rezultata provedenog javnog natječaja Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću Općine Rakovica kandidate za članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva.

Općinsko vijeće donosi odluku kojem se skupštini trgovačkog društva predlaže izbor kandidata za članove upravnog tijela odnosno nadzornog odbora trgovačkog društva.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Dosadašnjim članovima upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava mandat traje do isteka mandata odnosno do prestanka mandata opozivom ili ostavkom.

Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 000-06/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.09.2011.

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj