Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 07 11)

 

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 20. sjednici održanoj dana 07.03.2011. godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se dopune Odluke o komunalnom redu (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 19/07, 02/08 i 11/09).

 

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

 ''Na području Općine Rakovica, na objekte, zemljišta i druge prostore, mogu se postavljati reklamne konstrukcije, reklamne ploče, reklamni panoi, reklamne zastave, transparenti i drugi prigodni natpisi, reklamni ormarići, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići, oglasni panoi, putokazi koji se ne smatraju prometnim znakom i drugi objekti koji služe reklamiranju i informiranju (u daljnjem tekstu: reklame), te jarboli za zastave, zaštitne naprave na izlozima (tende, stakla, prozori, roloi i platna) i slično.''

 

Članak 3.

U članku 17. mijenja se stavak 1. koji glasi:

''Natpisi, reklame, jarboli za zastave, i drugi prigodni natpisi, izlozi, zaštitne naprave na izlozima i plakati (u daljnjem tekstu: objekti i predmeti) moraju se održavati čistima, urednim i ispravnim.  Neispravne i zapuštene objekte i predmete vlasnici su dužni popraviti ili ukloniti najkasnije u roku 15 dana od dana utvrđivanja neispravnosti ili prestanka obavljanja djelatnosti.''

 

Članak 4.

U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

 ''Iznimno, za određene manifestacije, Jedinstveni upravni odjel može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.''

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 5.

Iza članka 20. dodaju se novi članci 20.a – 20.e koji glase:

 ''Članak 20.a

Za postavljanje predmeta i objekata iz stavka 1. članka 17. ove Odluke potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se mjesto, način, izgled i vrijeme na koje se postavlja predmet ili objekt, kao i drugi uvjeti s tim u svezi.

Smještaj objekata i predmeta u blizini raskrižja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i ne smije svojim položajem smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

 

Članak 20.b

Za postavu predmeta i objekata iz stavka 1. članka 17. ove odluke na javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište što ga Općina Rakovica neposredno koristi, te na objekte na kojima ima pravo raspolaganja ili njima upravlja, odnosno koji su vlasništvo Općine Rakovica, plaća se naknada.

Visinu naknade određuje Općinski načelnik posebnim aktom, cijeneći mjesto, veličinu odnosno vrijeme na koje na koje se predmet ili objekt postavlja.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka plaća pravna ili fizička osoba koja predmete i objekte postavlja i to prije izdavanja odobrenja.

 

Članak 20.c

Općinski načelnik, iznimno, može odrediti lokacije za postavu pojedinih tipova reklama koje će se dodijeliti putem natječaja odnosno prikupljanjem ponuda.

Najpovoljnijeg ponuđača određuje (odabire) stručno povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana, a imenuje ju Općinski načelnik.

Stručno administrativne poslove za povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka obavlja Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 20.d

Odabrani ponuđač dužan je platiti naknadu za postavljanje reklame i ishoditi odobrenje za postavu sukladno člancima 20.a i 20.b ove Odluke.

 

Članak 20.e

Naknada za postavljanje reklame iz članka 20.b ove Odluke prihod je Proračuna općine Rakovica.''

 

Članak 6.

 U Odluci iz članka 1. ove Odluke pod glavom II. UREĐENJE NASELJA dodaje se nova točka 9. koja glasi:

 ''9.   Pokretne naprave

Članak 30.a

Na području Općine Rakovica mogu se postavljati pokretne naprave.

Pokretnim napravama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka i slično, hladnjaci za sladoled, ambulantne, ugostiteljske i druge prikolice, peći, naprave za pečenje plodina, drvena spremišta za priručni alat i materijal, pozornice i slične naprave.

Pored navedenog u stavku 2. ovog članka pokretnim napravama smatraju se i stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, te šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje i slično.

Postavljanje pokretnih naprava iz stavka 2. i 3. ovog članka moguće je samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

U ovoj Odluci pojedine pokretne naprave imaju sljedeća značenja:

1.  Kiosk u smislu ove Odluke predstavlja tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, koji se montira na odgovarajuću podlogu te koji se može postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije u cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

2.  Montažni objekt u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, jedno ili više prostorni čvrsti objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, a koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom predstavlja objekt privremenog karaktera te koji se može u dijelovima ili u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

3.  Prikolica u smislu ove odluke predstavlja tipsku, privremenu jednoprostornu kamp-kućicu, opremljena svim ili nekim komunalnim priključcima, koja je prenosiva, postavljena na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom te koja se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

4.  Pokretna radnja u smislu ove Odluke je prenosiv, prostorno neovisan, pokretni objekt (u pravilu na kotačima), odnosno element privremenog karaktera, a predviđena je za obavljanje jednostavnih uslužnih, ugostiteljskih i trgovinskih djelatnosti putem pokretnih prodavača, a može se u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

Odredbe iz ove Odluke koje se odnose na pokretnu radnju vrijede i za motorna vozila iz kojih se vrši direktna prodaja.

5.  Uslužna naprava i uređaj u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element kao što je automat, hladnjak, rashladna škrinja, vitrina, vaga, peć za pečenje kestena,  šećerne vate, stol za prodaju, roštilji koji se upotrebljavaju prilikom povremenih i prigodnih manifestacija i slično te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

6.  Naprava za zabavu u smislu ove Odluke predstavlja uređaj, napravu ili igračku namijenjenu zabavi djece i odraslih, koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka te šator za zabavne i druge prilike (jastuk za skakanje, šator, vlak, vrtuljak i slično).

7.  Zabavni park (luna park) u smislu ove Odluke predstavlja prostornu cjelinu čija veličina ovisi o broju i vrsti naprava i uređaja za zabavu.

8.  Štand u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju.

9. Stalci za izlaganje robe u smislu ove Odluke predstavljaju tipski, lakoprenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju, samostalno ili u neposrednoj blizini stalnog ili privremenog objekta.

 

Članak 30.b

Pokretnim napravama u smislu članka 30.a ove Odluke ne smatraju se privremeno postavljeni šatori ovlaštenih trgovačkih društava i ustanova koje obavljaju javnu djelatnost kao i naprave što ih ta tijela koriste kod obavljanja radova iz svog djelokruga.

Odobrenje za postavljanje pokretnih naprava iz stavka 1. ovog članka izdaje Jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 30.c

U povodu državnih blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i slično, može se organizirati posebno (prigodno) uređenje naselja.

Prigodno uređenje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za postavljanje predmeta pobrojanih u stavku 2. ovog članka na objekte i druge prostore u vlasništvu Općine Rakovica, ukoliko ne sadrže reklamnu poruku, ne plaća se naknada.

 

Članak 30.d

Pokretne naprave ne smiju sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih objekata kao i zemljišta, ugrožavati sigurnost prometa, te uzrokovati uništavanje javnih zelenih površina.

Smještaj pokretnih naprava u blizini raskrižja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa i ne smije svojim položajem smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

 

Članak 30.e

Pokretne naprave postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje udovolje svrsi i namjeni za koju se postavljaju.

Pokretne naprave mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima gdje uslijed toga neće doći do stvaranja suvišne buke, nečistoće ili ometanja prometa, te gdje se time neće umanjiti estetski  i opći izgled tog mjesta.

Pojedina mjesta na javnim površinama i drugim površinama uz javne površine na kojima je odobrena privremena postava stolova, stolica, suncobrana i slično u svrhu organiziranja otvorenih terasa mogu biti ograđena pokretnim ogradama i ukrašena zelenilom.

Pokretne naprave kao i njihov okoliš moraju se držati urednim i u ispravnom stanju.

 

Članak 30.f

Jedinstveni upravni odjel odobrava na javnim površinama fizičkim ili pravnim osobama postavu pokretnih naprava za prigodnu prodaju, pokretnih naprava u svrhu organiziranja priredbi, humanitarnih i drugih akcija, raznih manifestacija, pozornica, lutrijskih zgoditaka, šatora za djelatnosti cirkusa i slično, na rok koji nije dulji od 90 dana.

Jedinstveni upravni odjel odobrava na javnim površinama fizičkim ili pravnim osobama postavu stolova, stolica, pokretnih ograda, klupa i drugih naprava u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljske radnje, zanatske ili druge radnje na određeno vrijeme.

Jedinstveni upravni odjel odobrava fizičkim ili pravnim osobama na javnim površinama postavu ukrasnih posuda ispred poslovnog ili drugog prostora na određeno vrijeme u svrhu ukrašavanja i oplemenjivanja prostora.

 

Članak 30.g

Općinski načelnik, iznimno, može odrediti pojedine lokacije za postavu pokretnih naprava za prigodnu prodaju koje će se dati u zakup prikupljanjem ponuda. U tom slučaju Općinski načelnik odredit će tko će raspisati i provesti postupak prikupljanja ponuda.

 

Članak 30.h

Odobrenje za postavu pokretnih naprava u Općini Rakovica izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija za postavu, veličina naprave, izgled naprave, način uređenja zauzete površine i rok važenja odobrenja.

 

Članak 30.i

Pokretne naprave mogu stajati na odobrenom mjestu onoliko vremena koliko je to određeno odobrenjem za postavu tih pokretnih naprava, a i kraće ukoliko se na dodjeljenoj lokaciji započnu radovi odobreni od nadležnih tijela općinske uprave ili za neke druge potrebe Općine Rakovica.

U slučaju da se pokretna naprava treba ukloniti prije isteka vremena iz odobrenja, korisnik naprave nema pravo na zamjensku lokaciju, ali ima pravo na povrat razmjernog dijela zakupnine za period u kojem je ugovor otkazan.

Po isteku vremena korisnik pokretne naprave, dužan je, bez posebnog poziva, napravu

ukloniti u odobrenjem određenom roku, a najdulje u roku od 8 (dana) ili zatražiti produženje rješenja od nadležnog tijela gradske uprave.

 

Članak 30.j

Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih predmeta, objekata, uređaja, naprava i sl. (u daljnjm tekstu: predmeti) na objekte i zemljišta bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela, ako to nije dopušteno posebnim propisima.''

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/11-01/03

URBROJ:  2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

                                                                           

Predsjednik Općinskog vijeća

   Zoran Luketić, bacc.oec.

                                                                                                                           

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj