Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o grobljima (GKŽ 03 10)

 

 

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (»Glasnik Karlovačke županije« broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2009. donijelo je

ODLUKU


o grobljima

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Rakovica, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanja groblja i uklanjanja otpada,

- uvjetima i mjerilima upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

- uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta,

- uvjeti upravljanja grobljem,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba.

Članak 3.

Na području Općine Rakovica, ukop se obavlja, u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu sa običajima na slijedećim grobljima:

- groblje u Rakovici kod Puškarića

- groblje u Rakovici kod Grdića

- groblje u Drežnik Gradu kod Žanića

- groblje u Drežnik Gradu kod Pavlića

- groblje u naselju Drežničko Selište

- groblje u Novoj Kršlji kod Špoljarića

- groblje u Novoj Kršlji kod Ralića

- groblje u Novoj Kršlji

- groblje u naselju Korita

- groblje u naselju Grabovac na Metli

- groblje u naselju Broćanac

- groblje u naselju Sadilovac

- groblje u naselju Jerković selo

- groblje u naselju Grabovac, kod škole

- groblje u naselju Nova Kršlja, kod Dražića

- groblje u naselju Kordunski Ljeskovac

- groblje u Kordunskom Ljeskovcu (Kosa)

- groblje u naselju Koranski Lug

- groblje u naselju Mašvina

- groblje u naselju Močila

- groblje u naselju Stara Kršlja.

Groblja na području Općine Rakovica u vlasništvu su Općine Rakovica.

 

Članak 4.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja trgovačko društvo »Spelekom« d.o.o. za komunalne usluge (u daljnjem tekstu: Uprava groblja), kojeg je Općina Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj puteva), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

 

Članak 5.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili uobičajenim spomenima (komemoracija, vjerski obredi, postavljanje vijenaca i sl.).

 

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

 

Članak 6.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove i grobnice.

Vrste grobova su:

- grobovi za pojedinačni ukop – jednostruki,

- grobovi za obiteljski ukop - dvostruki i višestruki,

- grobovi za urne.

 

Vrste grobnica su:

- jednostruke grobnice,

- obiteljske grobnice (dvostruke i višestruke),

- grobnice za urne.

 Članak 7.

Veličina grobnog mjesta utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Veličinu grobnog mjesta na izgrađenom dijelu groblja utvrđuje Uprava groblja rješenjem o dodjeli grobnog mjesta, vodeći računa o prostornim mogućnostima.

 

Članak 8.

Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu, prije ili u času nastale potrebe za ukopom, te o tome donosi Rješenje, na temelju neposrednog zahtjeva korisnika, odnosno osoba koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Za dodjelu Rješenja za naslijeđeno, darovano ili prodano grobno mjesto svi potencijalni korisnici dužni su predati Upravi groblja zahtjev koji mora sadržavati:

- ispravu na temelju koje je stekao pravo na korištenje navedenog grobnog mjesta (Rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.), u originalu ili ovjerenom prijepisu,

- presliku domovnice ili osobne iskaznice,

- Rješenja Porezne uprave o uplaćenom porezu na promet te nekretnine u originalu ili ovjernom prijepisu (ukoliko se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba).

Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka može izjaviti žalbu Općinskom načelniku Općine Rakovica, putem komunalnog društva Spelekom d.o.o.

 

Članak 9.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redosljedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

- plan rasporeda grobnih polja,

- plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama te grafičkim prikazom njihovog rasporeda.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na grobljima, pravovremeno obavijestiti Općinsko Vijeće Općine Rakovica o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

 

Članak 10.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje prije ili kada nastane potreba za ukopom pokojnika, koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području Općine Rakovica, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Članom obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Umrlog se može ukopati i izvan groblja na prigodnom mjestu ako je takva osoba za vrijeme svog života imala posebno značajnu ulogu u općini pod uvjetom da Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica izda takvo odobrenje.

Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan područja Općine Rakovica.

Nepoznate osobe ukapaju se u nepopunjenim grobovima.

 

Članak 11.

Iznimno, od odredbe članka 8. stavak 1. ove Odluke, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje, na zahtjev osoba iz članka 8. st. 2. ove Odluke, kada se obavlja eshumacija pokojnika radi redovnog ili izvanrednog prekopa Općeg polja te osobi koja nema članova obitelji, na njezin osobni zahtjev.

 

Članak 12.

Pod pojmom korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje Rješenjem Uprave groblja.

 

Članak 13.

Uprava groblja neće dati grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke već ima na korištenju grobno mjesto u koje je moguć ukop.

 

Članak 14.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke.

 

Članak 15.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se pema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već je o njima dužno se brinuti nadležno tijelo Općine Rakovica, a održava ih Uprava groblja o trošku Općine Rakovica.

 

III. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

 

Članak 16.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnju grobnu naknadu za korištenje grobnog mjesta, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća Upravi groblja.

 

Članak 17.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim odlukom Općinskog vijeća Općine Rakovica.

Članak 18.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema:

- lokaciji groblja

- opremljenosti groblja i grobova

- lokaciji grobnog mjesta na groblji

- veličini grobnog mjesta

- prebivalištu korisnika na koga je naslovljen zahtjev.

 

Članak 19.

Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja.

 Članak 20.

Kod dodjele grobnih mjesta na novoizgrađenim dijelovima groblja korisnik je obvezan sklopiti ugovor o kupoprodaji grobnog objekta. Cijenu grobnog objekta utvrđuje Uprava groblja na temelju stvarnih troškova izgradnje.

Cijena grobnog objekta može se platiti i u ratama, a najviše do 6 jednakih mjesečnih obroka, ovisno o visini mjesečnih prihoda pokojnika, odnosno osoba koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu, s time da svaki obrok dospijeva do 15-og dana u tekućem mjesecu.

 

Članak 21.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se godišnja grobna naknada.

Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja na temelju vrste i veličine grobnog mjesta, te troškova održavanja groblja.

 

 

IV. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 22.

Ukop u popunjenu obiteljsku grobnicu može se obaviti nakon isteka roka od 10 godina od zadnjeg ukopa.

 

Članak 23.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Ako nakon smrti korisnika grobnog mjesta još nije doneseno pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju, pravo ukopa do pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju imaju osobe iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.

 

V. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

Članak 24.

Uprava groblja može namijeniti posebni dio groblja za privremene ukope.

Dio groblja iz stavka 1. ovog članka sastoji se od grobnih mjesta rezerviranih za grobove umrlih kojima grobna mjesta nisu dodijeljena na korištenje na neodređeno vrijeme.

U takvim privremenim grobovima posmrtni ostaci se ekshumiraju 8 do 10 godina nakon ukopa i premještaju u zajedničku ili obiteljsku grobnicu (kosturnicu).

Na zahtjev članova obitelji umrlog posmrtni ostaci mogu se prenijeti i ranije od navedenog.

Obitelj privremeno ukopanog na dijelu groblja, iz stavka 1. ovog članka ne plaća naknadu kod dodjele grobnog mjesta, već samo godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta.

Troškove prijevoza posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto, odnosno konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop.

 

Članak 25.

Nakon isteka roka iz članka 24. stavka 3. Uprava groblja određuje redoviti prekop grobnih mjesta.

Uprava groblja dužna je obavijest o prekopu objaviti u javnim glasilima.

Posmrtni ostaci pokojnika iz grobnih mjesta koja se prekopvaju, pohranjuju se u zajedničku kosturnicu, ukoliko zainteresirane osobe ne odluče drugačije.

Po isteku roka za prijekop, Uprava groblja je obvezna sve neuklonjene spomenike i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

 

Članak 26.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Rakovica, a nema osigurano grobno mjesto i

- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

 

Članak 27.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

 

Članak 28.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Ekshumacije se mogu vršiti:

- radi ukopa novog umrlog u isti grob,

- radi sudskog izvida,

- radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

 

 

VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 29.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, u nepopunjen grob, osiguravajući pri tome podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja, troškove ukopa snosi Općina.

 

 

VII.      ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 30.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima.

 

Članak 31.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 30. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

 

Članak 32.

Uprava groblja dužna je pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

 

Članak 33.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavanju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.

 

Članak 34.

Uprava groblja treba unutar groblja osigurati prostor za otklanjanje otpada, odnosno kontejner(e)  za uvele vijence, metalne i voštane otpatke i sl.

Mjesto za odlaganje otpada mora biti uređeno da ne zagađuje okolinu.

Mjesto za odlaganje otpada može se urediti i izvan groblja uz suglasnost nadležnih tijela Općine.

 

Članak 35.

Groblja su građanima otvorena za posjet u vremenu određenom Pravilnikom ponašanja na grobljima, koji donosi Uprava groblja.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati  u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

 

Članak 36.

Uprava groblja propisuje pravila ponašanja na groblju.

Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu na ulasku na groblje.

 

Članak 37.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se dostojno iskazuje poštovanje prema mrtvima.

 

Članak 38.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno, i to u pravilu u vremenu od 10,00 do 18,00 sati.

pogrebi se u pravilu ne obavljaju nedjeljom i blagdanom, a iznimno, u posebnim slučajevima, Uprava groblja može dozvoliti ukop i nedjeljom i blagdanom.

 

Članak 39.

Na grobljima je zabranjeno:

-          onečišćavati grobove, puteve, staze i uređaje

-          obavljati bilo kakvu trgovinu,

-          bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme za koje nije određeno

-          bukom narušavati mir na groblju

-          dovoditi pse i druge životinje

-          loviti

-          napasati stoku

-          neovlašteno kositi travu

-          gaziti po grobovima i nasadama i oštećivati grobove, spomenite i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

-          pisati po grobnim spomenicima i znakovima

-          trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

-          stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,

-          prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

-          sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika

-          graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja

-          uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.)

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

 

Članak 40.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima i grobnicama koje prouzroče treće osobe.

 

Članak 41.

Korisnik grobnog mjesta dužan je grobno mjesto koje koristi uređivati na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

 

 

IX. NAČIN PRIJENOSA, PRIJEVOZA, IZLAGANJA I UKOPA UMRLIH

 

Članak 42.

Tijelo umrlog prije ukopa se prenaša u mrtvačnicu radi izlaganja.

 

Članak 43.

Prijenos odnosno prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili groblje radi ukopa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu. Lijes mora biti odgovarajuće veličine napravljen od drveta, metala ili drugog otpornog materijala.

Lijes u kojem se umrlog ukapa u grobnicu mora biti izrađen na način da spriječi širenje neugodnih mirisa.

 

Članak 44.

Prijevoz umrlog vrši se posebnim pogrebnim vozilom. U slučaju kad prijevoz nije nužan ili moguć, prijevoz odnosno prijenos vrši se pogrebnim kolicima ili nošenjem lijesa.

 

Članak 45.

Da bi se pristupilo ukopu potrebno je da prođe najmanje 24 sata od trenutka smrti.

Tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

 

VIII. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

 

Članak 46.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- obavlja naplatu godišnje grobne naknade,

- donosi godišnji program održavanja groblja,

- ugovara uređenje i održavanje groblja,

- ugovara izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- vrši ukop pokojnika,

- uređuje i održava groblja, te uklanja otpad s groblja,

- izvršava kaznene odredbe propisane ovom Odlukom.

 

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Općinskom Vijeću Općine Rakovica, odnosno tijekom redovne godišnje skupštine trgovačkog društva ''Spelekom d.o.o.'', obzirom da je Općinsko vijeće, sukladno članku 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09), ujedno i Skupština navedenog društva.

Članak 47.

Općinsko vijeće Općine Rakovica donosi odluke o:

- zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe, kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u ''Glasniku Karlovačke županije'' i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

 

Članak 48.

Za gradnju ili preinaku groba korisniku grobnog mjesta potrebna je suglasnost Uprave groblja.

 

 

IX. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

 Članak 49.

 

Svako grobno mjesto mora se označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta, prodržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Uprava groblja daje odobrenje za podizanje nadgrobnog spomenika na pismeni zahtjev korisnika.

 

Članak 50.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i rasporeda grobova i grobnih mjesta, a u skladu s propisima o građenju, estetskim i sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

 

Članak 51.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu građevinskih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za izgradnju nije potrebno, uvjete izgradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Upravlja groblja u skladu sa Planom.

Članak 52.

Odobrenje za izgradnju / preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

  • idejnu skicu sa dimenzijama nadgrobnog spomenika,
  • tekst natpisa na spomeniku,
  • dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,
  • dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,
  • rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,
  • ime, prezime i adresa obrtnika ili naziv i sjedište tvrtke izvoditelja radova.

 

Članak 53.

Pri izvođenju radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju a naročito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;

- građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i to na način da ne ometa redovnu upotrebu groblja;

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njegova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja gradilište dovesti u prvobitno stanje.

 

 

Članak 54.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će Uprava groblja imati u svezi s iskolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoza iskopane zemlje i drugog otpada, uređenje puteva i staza, utrošak vode, struje i sl.

 

Članak 55.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Odobrenje za izgradnju / preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

 

Članak 56.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja.

Smatra se da su radovi uredno završeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis, dimenzije)

- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana

- se u slučaju oštećenja drugih grobova način i obujam sanacije utvrđuje zasebnim zapisnikom stranaka u sporu na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

 

X. MRTVAČNICE I KOSTURNICE

 

Članak 57.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Uprava groblja brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici, te za sitnije popravke na istoj.

 

Članak 58.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za korsturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snašaju sve troškove pokopa.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja izvodi radove na groblju, za radnje protivne člancima  od 51. do 56.ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 60.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja izvodi radove na groblju, za radnje protivne člancima  od 51. do 56.ove Odluke.

 

Članak 61.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim dodacima,

- se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju programa održavanja groblja.

 

Članak 62.

Novčanom kaznom u iznosu od  100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta.

 

Članak 63.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba ako

- prije izgradnje nadgrobnog spomenika nije ishodovala suglasnost Uprave groblja,

- se ne pridržava pravila ponašanja propisanih pravilnikom iz članka 65. ove Odluke.

 

XII. NADZOR

Članak 64.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka komunalni redar je ovlašten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

3. naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 65.

Uprava groblja dužna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik ponašanja na groblju te Odluku o utvrđivanju visina naknada i grobnih usluga na mjesnim grobljima u Općini Rakovica, te ih izložiti na vidljivom mjestu,  osobito na ulazu u groblja.

Odluku o utvrđivanju visina naknada i grobnih mjesta na mjesnim grobljima u Općini Rakovica Uprava groblja dužna je uz obrazloženje dostaviti Općinskom načelniku na prethodnu suglasnost.

Uprava groblja je dužna pri svakoj promjeni cijene naknada i ostalih usluga utvrđenih odlukom iz stavka 2. ovog članka pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

 

Članak 66.

Uprava groblja dužna je  u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke općinskom načelniku Općine Rakovica dostaviti:

  1. Izvješće o stanju grobalja na području općine i to za svako groblje posebno sa podatcima o veličini groblja, broju grobova koji se održavaju, broju mogućih mjesta za ukope, vrsti i stanju ograde na groblju, prilaznih staza i eventualno nekih bitnih elemenata o groblju. Iz opravdanih razloga navedeni rok može se produžiti za još najviše 60 dana.
  2. Prijedlog dugoročnog plana uređenja groblja na područje Općine sukladno Zakonu o grobljima i ovoj Odluci, kao i godišnji Plan radova za eventualno i opravdano sufinanciranje Općine (do početka studenog mjeseca za iduću proračunsku godinu).

 

Članak 67.

Na temelju geodetskih snimki grobalja Uprava groblja obvezatna je u roku 60 dana izraditi položajni plan grobova i grobnica dotičnog groblja sa upisanim imenima.

 

Članak 68.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik i registar umrlih o ukopu svih umrlih osoba na području općine sukladno Pravilniku o vođenju grobnih očevidnika i registra umrlih osoba (NN br. 143/98) i položajnog plana.

Sastavni dio grobnog očevidnika je i položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Glasnik Karlovačke županije« broj 02/00) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Klasa: 363-01/04-01/05 od dana 14.12.2004. godine).

Članak 70.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«.

KLASA: 363-01/09-01/07

URBROJ: 2133/16-09-01

Rakovica, 18.12.2009.                                                                   

                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.  

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj