Top Panel
Četvrtak 02 Srp 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09)

 

 

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'' broj 91/96, 48/98 – Odluka USRH i 66/98 – isp. Odluke USRH) i članka 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 17.03.2009. godine, donosi

 

O D L U K U

o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se:

-  uvjeti i mjerila, postupak i tijelo za davanje stana u vlasništvu Općine Rakovica u najam,

-  veličina stana koji se može dati u najam,

-  najamnina i

-  prava i obveze najmodavca i najmoprimca.

 

 II. UVJETI I MJERILA ZA DAVANJE STANA U NAJAM

 

Članak 2.

 

Pravo na dobivanje stana u najam ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) pod uvjetom:

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u najmu stan u vlasništvu Općine ili Republike Hrvatske,

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da nisu isti prodali, darovali ili na drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991.

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjane pravne osnove,

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,

- da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu ostvarili niti imaju pravo na popravak ratom uništene ili oštećene obiteljske kuće sukladno posebnom propisu.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članovima obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka smatraju se bračni drug ili osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj, osoba koju je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.

 

 

Članak 3.

 

Na temelju podnesenog zahtjeva te uvjeta i mjerila iz ove Odluke utvrđuje se Lista prvenstva podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: Lista prvenstva).

Iznimno, izvan Liste prvenstva, tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama može dati stan u najam:

1. osobama koje koriste stan koji je onesposobljen za redovnu uporabu uslijed elementarnih nepogoda (potres, poplava, požar i sl.) i osobama koje koriste stan u vlasništvu Općine koji je rješenjem nadležnog tijela uslijed ruševnosti stambene zgrade utvrđen nepovoljnim za stanovanje,

2. osobamakoje koriste stan u zgradi koja je predviđena za uklanjanje radi gradnje kada je investitor Općina,

3. osobama zaposlenim u području zdravstva, kulture, športa, znanosti i sl., čiji su priznati rezultati rada značajni za Općinu, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Općine ili da su iste osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni.

           

Isto tako, ukoliko se javi potreba, a Općina Rakovica raspolaže adekvatnim brojem stanova, pravo na dodjelu stana u najam imaju službenici i namještenici u upravnim tijelima Općine Rakovica, javnim ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Općina Rakovica.

Stan iz prethodnog stavka ovog članka, tzv. stan za službene potrebe daje se u najam na određeno vrijeme i to:

- službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Općine Rakovica, javnim ustanovama i trgvačkim društvima čiji je osnivač Općina Rakovica za vrijeme trajanja radnog odnosa u Općini Rakovica odnosno javnim ustanovama i trgovačkim društvima.

 

Članak 4.

Lista prvenstva utvrđuje se na otemelju sljedećih uvjeta i mjerila:

1. efektivni radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj,

2. prebivalište na području Općine,

3. zdravstveni uvjeti,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva,

5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

6. socijalni uvjeti (samohrani roditelj),

7. stambeni uvjeti-

 

Ukoliko više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prednost se daje podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi prebivanja na području Općine.

Ukoliko i po osnovi iz stavka 2. ovog članka više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prednost se daje podnositelju koji ima veći broj bodova po osnovi broja članova obiteljskog domaćinstva.

 

Članak 5.

Podnositelju zahtjeva za svaku navršenu godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

 

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području Općine, a prema evidenciji MUP-a, pripada tri boda.

 

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi i to:

- vojnim invalidima (ratnim i mirnodopskim) s preko 50 % invaliditeta          -  20 bodova

                                                                  do 50% invaliditeta          -  10 bodova

- invalidima rada s profesionalnom nesposobnošću za rad i invalidskim umirovljenicima         -  8 bodova

- bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti (prema listi kroničnih bolesti koja je sastavni dio ove odluke)         -  5 bodova

- invalidima s oštećenjima sa 70 % i više po prethodno pribavljenom mišljenju ovlaštenog vještaka, prema propisima o zdravstvenom odnosno invalidskom osiguranju           -  5 bodova

- osobama koje primaju doplatak za pomoć i njegu           -  5 bodova

 

Članak 8.

Podnositelj zahtjeva dobiva 3 boda, te za svakog daljnjeg člana obiteljskog domaćinstva  po 3 boda.

 

Članak 9.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

a) sudionici do 15. siječnja 1992.        -  15 bodova

b) za svaki mjesec proveden na ratištu od 15. siječnja 1992 pa nadalje(prva linija bojišnice)            -  0,5 bodova

 

Broj bodova iz. st. 1. točke b) ovog članka utvrđuje se najviše do 15 bodova.

Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se uvjerenjem nadležnog ureda za obranu ili nadležnog ministarstva.

 

Članak 10.

Samohrani roditelj i samohrani posvajitelj koji se isključivo brine o članovima obiteljskog domaćinstva (djeci i posvojenicima) u trajanju:

- do 5 godina dobiva 5 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva 1 bod,

- preko 5 godina dobiva 10 bodova za jednog člana, a za svakog daljnjeg člana dobiva 2 boda.

Roditelj mentalno retardirane, hendikepirane i invalidne djece dobiva 10 bodova.

Svojstvo iz stavka 1. i 2. ovog članka dokazuje se uvjerenjem Centra za socijalnu skrb.

 

Članak 11.

Osobe bez stana, podstanari i osobe koje žive kod roditelja, u stanu koji po dopuštenom standardu ne odgovora u pogledu veličine dobivaju 20 bodova.

Osobe koje stanuju u neuvjetnim prostorijama koje se sukladno odredbama Zakona o najmu stanova ne smatraju stanom (šupe, praonice, vlažni i mračni prostori i slično) dobivaju 25 bodova.

Sustanari i osobe koje stanuju kod roditelja u stanu koji po dopuštenom standardu odgovara u pogledu veličine dobivaju 8 bodova.

 

III. POSTUPAK I TIJELA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

 

Članak 12.

Općinski stanovi daju se u najam:

a) osobama iz članka 2. ove odluke na temelju konačne liste reda prvenstva što je, nakon provedenog natječaja, utvrđuje tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama;

b) osobama iz članka 3. ove odluke stan se daje u najam izvan liste reda prvenstva odlukom tijela Općine nadležnog za raspolaganje nekretninama;

c) osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost da ga riješe na drugi način, a nalaze se u iznimno teškom socijalno-zdravstvenom položaju, na vrijeme od jedne do tri godine na temelju obrazloženog mišljenja JUO- Odsjeka nadležnog za komunalne poslove i prijedloga Povjerenstva za davanje stanova u najam, odlukom dodijeljuje Poglavarstvo kao nužni smještaj.

Osobama koje se nalaze u iznimno teškom socijalno- zdravstvenom položaju smatraju se:

- osobe kojima je rješenjem Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno tjelesno oštećenje organizma u visini od 100% ili opća nesposobnost za rad ili nalazom i mišljenjem tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđeno teže tjelesno ili mentalno oštećenje i psihička bolest i potpuna ovisnost o tuđoj njezi i brizi, a korisnici su prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, i to: korisnici pomoći za uzdržavanje, korisnici pomoći za tuđu njegu i pomoć, te korisnici osobne invalidnine.

 

Članak 13.

Tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama:

 1. odlučuje o davanju stanova u najam,
 2. odlučuje o pravu na zamjenu stanova u vlasništvu Općine,
 3. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovom Odlukom.

 

Članak 14.

Stručne i administrativne poslove za tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama obavlja Jedinstveni upravni odjel kojem se podnose zahtjevi za davanje stanova u najam.

 

Članak 15.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na temelju oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Općine, Rakovica 6, u javnim glasilima i na web stranici Općine.

Jedinstveni upravni odjel iz članka 14. ove Odluke obvezan je objaviti oglas u razdoblju od 1. studenog do 15. prosinca, u godini koja prethodi godini u kojoj se utvrđuje Lista prvenstva.

 Članak 16.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu kojeg svi zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu iz članka 14. ove Odluke.

Na osnovu datih podataka te priloženoj potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuju činjenice od utjecaja za bodovanje, a na temelju utvrđenih uvjeta i mjerila iz članka 4. ove Odluke, boduje se zahtjev.

Na osnovu obavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Upravni odjel iz članka 14. ove Odluke utvrđuje redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva te se utvrđuje prijedlog Liste prvenstva.

Članak 17.

Prijedlog Liste prvenstva sadrži redni broj, ime i prezime podnositelja zahtjeva, ukupan broj bodova iskazan po pojedinačnim uvjetima i mjerilima iz Odluke.

Prijedlog Liste prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, Rakovica 6, u javnim glasilima i na web stranici Općine.

 

Članak 18.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na prijedlog Liste prvenstva i obavljeno bodovanje.

Prigovor se podnosi tijelu Općine nadležnom za raspolaganje nekretninama, putem Jedinstvenog upravnog odjela, u roku od 8 dana od objave Liste prvenstva.           

Odluka tijela Općine nadležnog za raspolaganje nekretninama donesena po prigovoru je konačna.

 

Članak 19.

Konačnu Listu prvenstva donosi tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama.

Lista prvenstva se donosi na vrijeme od dvije godine s time da se konačna Lista prvenstva objavljuje do 30. ožujka godine u kojoj se utvrđuje.

 

Članak 20.

Tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama dat će u najam stan koji po veličini i broju prostorija odgovara potrebama članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva.

Stanom koji odgovara potrebama članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, smatrat će se stan u kojem svakom članu obiteljskog domaćinstva pripada jedna soba, osim supružnika kojima pripada jedna.

Podnositelj zahtjeva može prihvatiti i stan koji nije odgovarajući u smislu odredbe stavka 1. ovog članka Odluke.

           

IV. UGOVOR O NAJMU STANA

 

Članak 21.

Na temelju odluke o davanju stana u najam zaključuje se ugovor o najmu stana.

Ugovor o najmu stana u ime Općine kao najmodavca zaključuje općinski načelnik ili osoba koju on za to pisano ovlasti sukladno općim aktima Općine.

 

Članak 22.

Ugovor o najmu zaključuje se u pisanom obliku, u obliku solemnizirane privatne isprave koja sadržava klauzulu ovršnosti te ima snagu ovršne isprave, izuzev tzv. službenih stanova.

Ugovor o najmu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do najviše deset godina.

Ugovor o najmu sadrži osobito:

 1. naznačenje ugovornih strana,
 2. podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti stanom
 3. opis stana (zgrada, ulica, broj stana, broj prostorija, površina i opremljenost stana),
 4. visinu najamnine i način plaćanja,
 5. odredbu o pravu najmodavca da zadržava pravo izmjene visine najamnine,
 6. odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi,
 7. odredbe da najmoprimac ne smije vršiti preinake ili adaptacije u stanu ili zajedničkim prostorijama i uređajima zgrade bez suglasnosti najmodavca,
 8. obveze ugovornih strana glede tekućeg i investicijskog održavanja stana,
 9. vrijeme trajanja najma,
 10. odrede o otkazu i otkaznim rokovima,
 11. odredbe o pravu vlasnika na ulazak u stan radi kontrole korištenja stana,
 12. mjesto i datum zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana,
 13. odredbe o primopredaji stana.

 

Članak 23.

Podnositelj zahtjeva koji odbije zaključiti ugovor o najmu stana u roku od 15 dana za ponuđeni stan gubi pravo na davanje stana u najam za vrijeme važenja liste iz članka 19. ove Odluke.

 Članak 24.

Ugovor o najmu prestaje na način određen Zakonom, ovom Odlukom ili ugovorom o najmu stana.

 

Članak 25.

Osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, najmodavac može otkazati ugovor o najmustana ako najmoprimac ili drugi korisnici stana:

-  ne koriste stan duže od tri mjeseca bez odobrenja najmodavca,

-  remete javni red i mir ili svojim postupcima čini druge kažnjive radnje u svezi korištenja stana.

 

Članak 26.

Osim u slučajevima utvrđenim Zakonom, najmodavac može raskinuti ugovor o najmu stana ako:

- najmoprimac ili drugi korisnici stana steknu u vlasništvo ili suvlasništvo useljivu obiteljsku kuću ili stan u Republici Hrvatskoj, te je najmoprimac dužan stan predati u posjed najmodavcu slobodan od osoba i stvari u roku od 30 dana od dana raskida ugovora,

- se tijekom trajanja ugovora o najmu stana utvrdi da je najmoprimac dao lažne podatke na temelju kojih je ostvario pravo na davanje stana u najam, te je najmoprimac dužan stan predati u posjed najmodavcu slobodan od osoba i stvari u roku od 8 dana od dana raskida ugovora.

 

Članak 27.

Otkaz se daje u pisanom obliku s obrazloženjem, neposredno uz potpis najmoprimca ili poštom preporučeno.

Otkazni rok za iseljenje je tri mjeseca, a počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz, otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu predana pošti.

 
 

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Članak 28.

Najmodavac predaje najmoprimcu stan u stanju pogodnom za stanovanje.

Najmodavac i najmoprimac sastavljaju zapisnik kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan nalazi u vrijeme predaje.

Zapisnik o primopredaji stana čini sastavni dio ugovora o najmu stana.

 

Članak 29.

Najmoprimac je dužan koristiti se stanom na način da ga čuva od oštećenja.

Najmoprimac ne smije vršiti preinake ili adaptacije u stanu i zajedničkim prostorijama i uređajima u zgradi bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca.

           

Članak 30.

Najmoprimac odgovara po općim propisima za štetu koju on ili korisnici stana prouzroče u stanu i na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Za dužnu najamninu i naknadu štete iz stavka 1. ovoga članka postoji zakonsko založno pravo najmodavca na unesenom pokućstvu i drugim pokretninama najmoprimca i članova njegova obiteljskog domaćinstva, koje mogu biti predmet ovrhe. Najmodavac može te pokretnine prilikom iseljenja najmoprimca zadržati dok ne bude plaćen dužni iznos najamnine odnosno naknade štete.

Članak 31.

Najmoprimac je dužan nakon prestanka najma predati stan najmodavcu u stanju u kojem ga je zaprimio uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo redovitim korištenjem stanom, osim ako su stranke drukčije ugovorile.

 Članak 32.

U slučaju smrti najmoprimca ili kada najmoprimac napusti stan, najam se nastavlja s jednim od članova obiteljskog domaćinstva.

Članovi obiteljskog domaćinstva najmoprimca dužni su izvijestiti najmodavca o smrti dosadašnjeg najmoprimca ili njegovom iseljenju u roku od 30 dana od smrti ili iseljenja.

Promjenom jedne od ugovornih strana ne mijenja se odredba o važenju ugovora.

           

VI. UTVRĐIVANJE VISINE NAJMANINE

 

Članak 33.

Zaštićenu najamninu plaćaju osobe iz članka 12.c. ove odluke.

Visina zaštićene najamnine određena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine.

 

Članak 34.

Visinu slobodno ugovorene najamnine koju za najam stana plaćaju najmoprimci u slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova, utvrđuje u skladu s Odlukom o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama, s tim da slobodna najamnina ne može biti manja od dvostrukog mjesečnog iznosa zaštićene najamnine.

Slobodno ugovorena najamnina iz ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno vrijeme ne može se mijenjati prije isteka roka od jedne godine. Nakon toga roka, svaka ugovorna strana može u pisanom obliku predložiti izmjenu visine najamnine.

Pri izmjeni najamnine nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti ugovoriti viša najamnina za daljnje razdoblje, ali najviše do iznosa koji odgovara iznosu do 20% većem od prosječne slobodno ugovorene najamnine u Općini Rakovica za stan koji se po površini, opremljenosti i položaju može usporediti sa stanom koji se daje u najam.

Neprihvaćanjem uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka, ugovor o najmu stana se raskida uz zakonom propisani rok.

 

Članak 35.

Tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama posebnom odlukom utvrđuje visinu najamnine za metar četvorni površine stana.

 

Članak 36.

Najmoprimac je dužan plaćati najamninu od dana utvrđenog ugovorom o najmu.

Najamnina se plaća do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 2. ovog članka plaća zateznu kamatu.

 

VII.  POSTUPAK I UVJETI ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAMJENU STANA 

 

Članak 37.

 

Tijelo Općine nadležno za raspolaganje nekretninama daje suglasnost za zamjenu stanova koji su u vlasništvu Općine ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti.

 

           

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Općine Rakovica, javnim ustanovama i trgovačkim društvima čiji je osnivač Općina Rakovica stan se daje u najam s obvezom plaćanja najamnine određene za tzv. službene stanove.

 

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 371-02/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 17.03.2009.

 

                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                  Nikola Magdić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj