Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 11. Statuta Općine Rakovica  (“Glasnik Karlovačke županije” broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na  2. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2009., donosi

 

S T A T U T

 

OPĆINE  R A K O V I C A

 

I.   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) i to:

-          status, područje i granice,

-          samoupravni djelokrug,

-          obilježja, pečati i Dan Općine,

-          javna priznanja,

-          posebne odredbe o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalne manjine(samo za općine koje su u obvezi regulirati ovo pravo, a u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju pitanje nacionalnih manjina i njihovih prava),

-          ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

-          financiranje i imovina,

-          neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

-          mjesna samouprava,

-          oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,

-          druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

 

 

I – 1.  Status, područje i granice Općine

 

Članak 2.

 

            Općina Rakovica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom zakonom o područjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

            Naziv općine je: Općina Rakovica

            Sjedište općine je u: Rakovici, Rakovica broj 6.

            Općina je pravna osoba.

 

Članak 3.

 

U sastav Općine ulaze slijedeća naselja: Basara, Brajdić Selo, Brezovac, Broćanac, Čatrnja, Ćuić Brdo, Drage, Drežnik Grad, Selište Drežničko, Grabovac, Irinovac, Jamarje, Jelov Klanac, Kordunski Ljeskovac, Koranski Lug, Korita, Lipovac, Lipovača, Mašvina, Gornja Močila, Nova Kršlja, Oštarski Stanovi, Rakovica, Rakovičko Selište, Sadilovac i Stara Kršlja.

 

Granice Općine idu rubnim područjima katastarskih općina i to: na sjeveru Broćanac i Mašvina, na sjeveroistoku Nova Kršlja, na jugoistoku  Sadilovac, na jugu Drežnik Grad, na zapadu Rakovica i na sjverozapadu Močila.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u posebnom zakonu.

 

I – 2.   Samoupravni djelokrug Općine

 

Članak 4.

 

            Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnoj značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-          uređenje naselja i stanovanja,

-          prostorno i urbanističko planiranje

-          komunalno gospodarstvo

-          brigu o djeci,

-          socijalnu skrb,

-          primarnu zdravstvenu zaštitu,

-          odgoj i osnovno obrazovanje,

-          kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-          zaštitu potrošača,

-          zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-          protupožarnu i civilnu zaštitu,

-          promet na svom području,

-          te ostale poslove sukladne posebnim propisima.

 

Općina Rakovica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

            Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i  Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 5.

 

            Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz čl. 4. ovog Statuta prenesu na Karlovačku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

            Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine Karlovačke županije da Općini Rakovica, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području Općine Rakovica, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

 

I – 3.  Obilježja i pečat

 

Članak 6.

 

            Obilježja Općine Rakovica su grb, zastava i Dan općine.

            Grb Općine je riječni rak, crvene boje na žutoj podlozi  „V“ oblika.

            Zastava Općine je bordo crvene boje sa grbom u sredini.

            U Općini se svečano obilježava 05. kolovoza, kao Dan općine, kada je Općina oslobođena u Domovinskom ratu.

            Na zahtjev fizičke ili pravne osobe može se odobriti, radi promicanja Općine, uporaba i isticanje grba i zastave Općine.

            Način isticanja i korištenja obilježja Općine urediti će se općim aktom kojega donosi Općinsko vijeće.

 

Članak 7.

 

            Općina ima četiri (3) pečata promjera 38 mm i četiri (3) pečata promjera

25 mm s grbom  Republike Hrvatske u sredini.

 Pečati su slijedećeg sadržaja :

 

-          „REPUBLIKA HRVATSKA,  KARLOVAČKA  ŽUPANIJA,  OPĆINA RAKOVICA, OPĆINSKO VIJEĆE, RAKOVICA“ jedan ( 1) pečat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan(1) pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1,

 

-          „REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA RAKOVICA, JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL,  RAKOVICA“ jedan(1) pečat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan (1) pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1,

 

-          „REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA RAKOVICA, OPĆINSKI NAČELNIK, RAKOVICA“ jedan (1) pečat promjera 38 mm s rednim bojem i jedan (1) pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1.  

I – 4.  Javna priznanja Općine

 

Članak 8.

 

            Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i druga priznanja građanima fizičkim i pravnim osobama koji u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju  interesa Općine.

            Počasnim građaninom može se proglasiti građanin RH ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio  napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

            O sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja počasti, nagrada i priznanja Općine Općinsko vijeće donosi posebni opći akt.

 

II.  SURADNJA Općine s drugim općinama, gradovima i županijama

 

Članak 9.

 

            Općina surađuje sa drugim općinama, gradovima i županijama radi unapređenja razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti od interesa za Općinu.

            Općina Rakovica može ostvariti suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave drugih država.

            Kada Općina ocjeni da postoji interes za uspostavu suradnje i mogućnost za njezino razvijanje, odluku o uspostavi međusobne suradnje, odnosno sklapanje sporazuma o suradnji donosi Općinsko vijeće, na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

 

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U  ODLUČIVANJU

 

 

Članak 10.

 

            Građani  mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

 

Članak 11.

 

            Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, promjeni odluke o ustrojstvu Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

            Referendum na temelju odredaba zakona i Statuta raspisuje Općinsko vijeće, na prijedlog jedne trećine svojih članova, na prijedlog općinskog načelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora na području Općine i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine.

 

Članak 12.

 

            Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučaju:

              - kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

   - kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini.

            Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

            Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

            Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine.    

            Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

            Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika.

            Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

 

Članak 13.

 

            Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

            Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 12. stavku 4. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 14.

 

            Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 15.

 

            Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

            Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

 

Članak 16.

 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 17.

 

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.

            Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

            Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

            Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

 

Članak 18.

 

            Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

            Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

            Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

 

Članak 19.

 

            Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

            O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto (10%) birača upisanih u birački popis Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijema prijedloga.

 

Članak 20.

 

            Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i pritužbe radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

            Na predstavke i pritužbe građani moraju dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

 

Članak 21.

 

            Općinska tijela dužna su u službenim prostorijama Općine na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

 

 

IV  TIJELA OPĆINE

 

IV – 1. Općinsko vijeće

 

Članak 22.

 

            Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika

            Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Članak 23.

 

            Općinsko vijeće:

-          donosi Statut Općine,

-          donosi Poslovnik o svom radu,

-          donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          donosi odluku o privremenom financiranju,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,

-          donosi odluku o promjeni granice Općine,

-          osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,

-          osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-          daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-          raspisuje lokalni referendum,

-          ima status Skupštine trgovačkog društva u vlasništvu Općine,

-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim aktima Općinskog vijeća,

-          obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

Članak 24.

 

            Općinsko vijeće ima  11 članova, odnosno vijećnika.

            Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu Općine.

            U Općinskom vijeću 1 (jedan) član je obvezno iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, broj članova Općinskog vijeća povećat će se za jednog člana pripadnika srpske nacionalne manjine, a izabranim će se smatrati onaj pripadnik srpske nacionalne manjine koji je bio kandidiran na izbornim listama, a nije izabran, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.

Ako se ni primjenom odredbe stavka 4. ovoga članka ne postigne odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, raspisat će se dopunski izbori za predstavnika srpske nacionalne manjine u roku od 90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju povećanja broja članova Općinskog vijeća sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka, ukupan broj članova Općinskog vijeća iznimno od odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi može biti paran.

 

Članak 25.

 

            Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima traje 4 godine.

            Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima.

 

Članak 26.

 

            Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koje bira većinom glasova svih vijećnika  na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

            Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

            Predsjednik i potpredsjednici  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

            Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, te saziva i predsjedava sjednicama.

            Predsjednik saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

            Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

            Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 6. ovog članka sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

            Nakon proteka rokova iz st. 7. ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova predstavničkog tijela, čelnik Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne samouprave).

            Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni red Općinskog vijeća, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici Općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika, obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

 

            Predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća kojega on odredi.

            U slučaju da predsjednik nije odredio zamjenika zamjenjuje ga potpredsjednik koji je izabran iz redova političke stranke ili koalicije koja je na vlasti.

 

Članak 28.

 

            Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom.

 

Članak 29.

 

            Vijećnici Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.        

            Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom odjave prebivališta

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-          smrću.

 

Članak 30.

 

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

            Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

            Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

            Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 31.

 

            Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-          postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku/nicima općinskog načelnika,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

 

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

            Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 32.

 

            Vijećnik ima pravo predlagati raspravu po pitanjima koje se odnose na rad Općinskog načelnika, na izvršavanje odluka Općinskog vijeća, na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te postavljati pitanja Općinskom načelniku i pročelniku.

Vijećnici mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća sukladno odredbama poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

 

            Član  Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

            Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća

 

Članak 34.

 

            Općinsko vijeće u pravilu odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

            O donošenju Statuta Općine, proračuna, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

 

Članak 35.

 

            Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za pripremu i proučavanje određenih pitanja i općih akata iz svog djelokruga rada.

            Sastav, broj članova, djelokrug i način rada i nadležnost radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom.

 

Članak 36.

 

            Sjednice Općinskog vijeća su javne.

            Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednicama predstavničkog tijela prisustvuje općinski načelnik.

            Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu sa Poslovnikom ili drugim općim aktom, po nekom pitanju glasuje tajno.

            Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem, te se održati putem video veze (videokonferencija).

 

Članak 37.

 

            Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

 

Članak 38.

 

            Općina ima tajnika.

            Tajnik pomaže predsjedniku vijeća u organiziranju poslova iz djelokruga vijeća, neposredno usklađuje rad vijeća i njegovih radnih tijela, osigurava pripremu potrebnog materijala za raspravu i odlučivanje, upozorava na pravilnu primjenu zakonskih propisa te obavlja druge poslove na način određen odlukom Općinskog vijeća.

 

 

IV – 2.   OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 39.

 

            Izvršno tijelo Općine je Općinski načelnik.

Općinski načelnik ima zamjenika/ke koji se bira/ju zajedno i istovremeno na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

            Mandat Općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika izabranog/nih na redovitim i na prijevremenim izborima traje do dana proglašenja službenih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika.

Mandat Općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika može prestati i prije isteka mandata, u skladu s odredbama zakona koji uređuju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

            U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-          priprema prijedloge općih akata,

-          izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-          utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

-          upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-          upravlja prihodima i rashodima Općine,

-          upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-          donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-          odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-          donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

-          imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-          imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-          utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

-          predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-          usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općine,

-          nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-          daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-          obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

-           obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

            Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 5. alineje 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

 

Članak 40.

 

            Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

 

Članak 41.

 

            Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.  ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

            Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

            Općinski načelnik  podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

            Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

            Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

 

Članak 42.

 

            Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

-          ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 43.

 

            Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

            Općinski načelnik mora imati zamjenika iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (‘’Narodne novine’’ broj 155/02).

            Ako se na izborima za Općinskog načelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori i Općinski načelnik u tom slučaju ima dva zamjenika.

 

Članak 44.

 

            Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

            Zamjenik  općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

 

Članak 45.

 

            Općinski načelnik i zamjenik/ci općinskog načelnika odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrane osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovoga članka određuju se posebnim zakonom.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Naknada iz stavka 5. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine.

Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 46.

 

            Općinskom načelniku i zamjeniku/cima općinskog načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-          danom podnošenja ostavke,

-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

-          danom odjave prebivališta s područja jedinice,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-          smrću.

 

            Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

            Ako mandat Općinskog načelnika prestane podnošenjem ostavke na dužnost općinskog načelnika isti će obavljati tehničke poslove do stupanja na dužnost novog Općinskog načelnika.

            Ako  mandat Općinskog načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog načelnika izabran na redovitim izborima.

 

 

Članak 47.

 

            Općinski načelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 12. ovog Statuta.

            Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog/vih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

IV – 3.  UPRAVNA TIJELA OPĆINE

 

Članak 48.

 

            Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

            Osnove i načela za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela.

 

Članak 49.

 

            Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

            Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu utvrđena općim aktom, primjenjuju se odredbe Zakona kojim se uređuje radni odnos u jedinicama lokalne samouprave.

 

Članak 50.

 

            Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 

Članak 51.

 

            Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

 

Članak 52.

 

            Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Članak 53.

 

            Upravne, stručne i druge poslove u upravnim tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.

            Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće pomoćne poslove.

            Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja iz radnog odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine uređuju se posebnim zakonom.

 

Članak 54.

 

Pripadnicima nacionalnih manjina koji sukladno odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02.) imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Općine.

Općinski načelnik planom prijama u službu utvrđuje popunjenost upravnih tijela Općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz stavka 1. ovoga članka.

Kada pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1. ovoga članka podnose prijavu na natječaj za prijam u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Članak 55.

 

            Službenici poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

 

Članak 56.

 

            Ako na to upućuju razlozi ekonomičnosti, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove sukladno zakonu.

 

 

V.  JAVNE SLUŽBE

 

Članak 57.

 

            Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

 

Članak 58.

 

            Općina osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

            U trgovačkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinsko vijeće ima status Skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

 

VI.  MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 59.

 

            Mjesni odbori osnivaju se Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

            Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja Općine.

            Mjesni odbor je pravna osoba.

 

Članak 60.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- 51% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

- organizacije i udruge građana,

- Općinsko vijeće,

- radno tijelo Općinskog vijeća i

- Općinski načelnik.

 

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora,

- potrebi osnivanja mjesnog odbora.

 

O inicijativi i prijedlogu za ukidanje mjesnog odbora, za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora te o spajanju mjesnih odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka Općinsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

            U slučaju da prijedlog iz stavka 2. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

 

Članak 61.

 

Općinski načelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

            Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

            Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

 

 

Članak 62.

 

            Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora  raspravlja se na zboru građana naselja ili dijelu naselja, koji saziva predsjednik  Općinskog vijeća.

Da bi mogla donijeti odluku o osnivanju mjesnog odbora, zboru građana mora prisustvovati najmanje 51% birača upisanih u popis birača naselja ili dijela naselja.            

          Odluku o osnivanju mjesnog odbora donijet će Općinsko vijeće ako se većina prisutnih građana na zboru izjasni za osnivanje mjesnog odbora.

 

Članak 63.

 

            Na području Općine Rakovica  osnovano je šest (6) mjesnih odbora.

 1. Mjesni odbor Rakovica kojem pripradaju naselja: Rakovica, Drage, Oštarski Stanovi, Rakovičko Selište, Brajdić Selo, Jelov Klanac, Korita, Gornja Močila, Stara Kršlja, Jamarje, Mašvina, Lipovac, Brezovac, Čuić Brdo i Broćanac.

Vijeće mjesnog odbora ima 11 članova.

 1. Mjesni odbor Drežnik Grad kojem pripadaju naselja: Drežnik Grad, Irinovac, Grabovac i Sadilovac.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

 1. Mjesni odbor Selište Drežničko kojem pripada naselje Selište Drežničko.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

 1. Mjesni odbor Čatrnja kojem pripada naselje Čatrnja.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

 1. Mjesni odbor Lipovača kojem priprada naselje Lipovača.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

 1. Mjesni odbor Nova Kršlja kojem pripadaju naselja: Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac, Basara i Koranski Lug.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

 

Članak 64.

 

            Mjesni odbor na području za koje je osnovan obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za potrebe građana kao što je:

-          uređenje mjesta, izgradnja i održavanje manjih parkova, nasada, dječjih igrališta, rekreacijskih i športskih igrališta,

-          izgradnja i održavanje objekata koji služe za svakodnevne potrebe građana (parkirališta, nogostupi, poljski putovi, putovi i tržnice, sajmišta, mjesna kanalizacija, vodovod i sl.),

-          čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i dr.

Sredstva za obavljanje poslova iz st. 1. ovog članka osiguravaju se putem proračuna Općine, doprinosom građana odnosno drugih prihoda iz imovine mjesnog odbora.

 

Članak 65.

 

            Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

            Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Zakonom.

 

Članak 66.

 

      Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana  od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

 

Članak 67.

 

 

            Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz reda svojih članova, tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, predsjedniku Općinskog vijeća i Općinskom načelniku.

      Vijeće mjesnog odbora može iskazati nepovjerenje predsjedniku vijeća.

            Prijedlog za pokretanje nepovjerenja predsjedniku vijeća može dati najmanje jedna trećina članova vijeća kao i najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora.

 

Članak 68.

 

            Vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

            Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

 

Članak 69.

 

            Mjesni zbor građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom.

     Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

 

Članak 70.

 

            Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

VII.   IMOVINA I FINANCIRANJE

 

Članak 71.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Rakovica čine imovinu Općine Rakovica.

 

              Članak 72.

 

            Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Nekretninu u vlasništvu Općine Rakovica može se otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

 

                                                         

                 Članak 73.

 

Prihodi Općine Rakovica su:

 1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska prava,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udio ili dionice,
 4.  prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 8. drugi prihodi određeni zakonom.

 

                            Članak 74.

 

            Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

                                            

                          Članak 75.

 

            Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u proračunu Općine Rakovica.

            Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

            Ako se tijekom godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

            Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

 

Članak 76.

 

            Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

 

Članak 77.

 

            Općina Rakovica može se zaduživati u skladu sa posebnim zakonom.

            Općina može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udio ili dionice i davati zajmove u skladu sa posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Članak 78.

 

            Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

            Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

                                                          

VIII.  AKTI OPĆINE

 

VIII - 1.  Opći akti

 

Članak 79.

 

            Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte (zaključke, rješenja, pravilnike, poslovnike, programe).

            Opći akti objavljuju se u Glasniku Karlovačke županije.

            Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 80.

 

            Općinski načelnik  osigurava izvršavanje općeg akta općinskog vijeća na način i u postupku propisanim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

 

VIII - 2.  Pojedinačni akti

 

Članak 81.

 

            Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

Članak 82.

 

            Protiv pojedinačnih akata koja donose općinska upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije,  ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

            Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

Članak 83.

 

            Pojedinačni akt koji rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihodi Općine donosi se u skraćenom upravnom postupku.

            Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba kojima je Općina osnivač.

 

Članak 84.

 

            Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim Zakonom nije posebno propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

IX.  DRŽAVNI NADZOR

 

Članak 85.

 

            Nadzor nad zakonitošću akata općine provode se na način i po postupku utvrđenim Zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

 

Članak 86.

 

            Nadzor zakonitosti općih akata koja u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Karlovačkoj Županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

            Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Članak 87.

 

            Način i postupak utvrđivanja zakonitosti pri donošenju određenog akta utvrđen je Zakonom

 

X.  JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

 

Članak 88.

 

            Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela općine je javan.

            Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 89.

 

            Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-          javnim održavanjem sjednica,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Karlovačke županije i na web stranicama Općine.

 

            Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

-          održavanjem konferencija za medije,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Karlovačke županije i na web stranicama Općine.

-           

            Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

Članak 90.

 

            Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela ne mogu objavljivati jer su posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti, te način njihovog čuvanja.

 

Članak 91.

 

            Izabrani i imenovani čelnici u Općini obavljaju svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, Zakona i ovog Statuta te dobivenih ovlaštenja i osobno su odgovorni za njeno obavljanje.

 

 

                                  

XI.  OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH  MANJINA

 

Članak 92.

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Članak 93.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:

-          predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

-          isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;

-          biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

 

Članak 94.

 

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 95.

 

            Na području Općine pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 96.

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

-          u sastavu svojih pečata i žigova

-          u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-          u zaglavljima službenih akata koje donose.

 

Članak 97.

 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

            Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 98.

 

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

 

XIII.  SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 99.

 

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

 

 

XIV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 100.

 

            Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

            Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

            Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

            Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 101.

 

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (Glasnik Karlovačke županije broj 02/06) i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

 

Članak 102.

 

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 02/06).

 

Članak 103.

 

            Ovaj Statut na snagu stupa osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA:  012-03/09-01/02                           

URBROJ: 2133/16-09-1                           

Rakovica, 09.07.2009.


Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj