Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09)

 

Na osnovu članka 11. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 3. sjednici održanoj dana 31.07.2009. donosi

 

RJEŠENJE

o izmjeni rješenja o imenovanju članova

Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

U članku 2. Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 09. srpnja 2009. godine) točka 7. mijenja se i glasi:

  '' 7.  Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, član,''

 

Članak 2.

U članku 2. Rješenja dodaje se točka 11. na način da glasi:

 '' 11. Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Boris Bronić, dr.med., član,''

 

 Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-3

Rakovica, 31.07. 2009.

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Na osnovu članka 11. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06), te članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09.07.2009. donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovim Rješenjem imenuju se Stožer zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Općinski načelnik.

 

Članak 2.

Načelnik stožera zaštite i spašavanja je Zamjenik općinskog načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja ima ukupno 8 članova i to:

1.  Marinko Hodak, zamjenik općinskog načelnika, načelnikstožera,

2.  Ante Jandrić, Predsjednik DVD Drežnik Grad, zamjenik načelnika stožera,

3.  Dragan Smolčić, član,

4.  Marijan Hodak, član,

5.  Željko Župan, član,

6.  Ivan Bićanić,  Predsjednik DVD Rakovica, član,

7.  Predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac: Miroslav Knežević, član,

8.  Predstavnik policijske postaje Slunj- načelnik Dražen Živčić,član,

9.  Predsjednik Lovačkog društva ''Medvjed'': Filip Franjković, član,

10.  Predsjednik Lovačkog društva ''Golub'': Zlatko Krizmanić, član.

 

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 09.07.2009.

                                                                             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-4

Rakovica, 31.07. 2009.

                                                           DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

                                                                       PODRUČNI URED KARLOAVAC

                                                                                Vladka Mačeka 8

                                                                                   KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

            U privitku Vam dostavljamo te Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

            Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10.  Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070,
 11.  Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Boris Bronić, dr.med., član, tel. 047 784 067.

 

Sa štovanjem!                                   

Tajnik:

 Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 810-06/09-01/01
URBROJ: 2133/16-09-2
Rakovica, 09.07. 2009.

                                                           DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

                                                                       PODRUČNI URED KARLOAVAC

                                                                                Vladka Mačeka 8

                                                                                   KARLOVAC

 

Predmet: Dostava Rješenja  o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja za područje Općine Rakovica

 

U privitku Vam dostavljamo te Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

Uz navedeno dostavljamo Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Miroslav Knežević, predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10.  Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070.

 

Sa štovanjem!                                   

Tajnik:

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj