Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

 

 

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 11. i 20. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06), te članka 3., 26. i 35. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12. lipnja 2009. godine, donosi

 

 RJEŠENJE

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Članak 1.

 U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Rakovica biraju se:

 1)      Kristijan Bitunjac, predsjednik,

2)      Zoran Luketić, član,

3)      Ante Palian, član.

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 021-05/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-7

Rakovica, 12. lipnja 2009.

 

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj