Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'') i članka 5. Odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica, Općinski načelnik Općine Rakovica dana 20.11.2009. godine donosi

 

P R A V I L N I K

 

o izmjenama i dopunama pravilnika

o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

 U članku 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Rakovica (KLASA: 604-02/09-01/06, URBROJ: 2133/16-01/01 od dana 10.10.2006. godine riječi ''Općinsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječima ''Općinski načelnik''.

 

Članak 2.

 U članku 8. stavku 3. riječi ''Općinsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječima ''Općinski načelnik''.

 

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi ''Općinsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima''.

 

Članak 4.

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

             ''Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Povjerenstvu za dodjelu stipendija učenicima i studentima''.''

 

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi ''Općinsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječima ''Općinski načelnik''.

U stavku 3. riječ ''2'' zamjenjuje se riječju ''4''.

 

Članak 6.

U članku 12. stavku 3. mijenja se prva rečenica koja glasi:

            ''Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.''

 

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. alineji 5.  riječi ''preslik indeksa ili'' brišu se, a iza riječi ''ocjena'' dodaju se riječi ''i upisu u narednu akademsku godinu,''.

Alineja 10. stavka 2. briše se.

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

            ''Ukoliko je prijava na natječaj nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju, neće se razmatrati.''

 

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. iza riječi ''prijedlog'' dodaje se riječ ''bodovne'', a riječ ''prioriteta'' briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

            ''Svaki kandidat ima pravo Povjerenstvu za žalbe podnijeti prigovor na bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine.

Stavak 4. briše se, te se dodaju novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

            ''Povjerenstvo za žalbe imenuje općinski načelnik.

Povjerenstvo za žalbe ima predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana.

Povjerenstvo može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova, a odluke donosi većinom ukupnog broja članova.

Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.''

 

Članak 9.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

            ''Bodovna lista iz prethodnog članka je lista prvenstva, pa se ugovor sklapa s onim kandidatima koji su na listi svrstani od rednog broja 1 do zaključno onog broja koliko se stipendija za pojedinu školsku/akademsku godinu dodjeljuje.''

 

Članak 10.

U članku 17. iza riječi ''potpisuje'' dodaje se riječ ''općinski'', a iza riječi ''on'' dodaju se riječi ''pisanim putem''.

 

Članak 11.

U članku 21. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

            ''O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima na zahtjev stipendista i uz prethodno mišljenje općinskog načelnika.''

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 12.

U članku 23. stavku 2. alineji 1. riječi ''Općinsko poglavarstvo'' zamjenjuju se riječima ''Općinski načelnik'', a u alineji 3. riječ ''krivično'' zamjenjuje se riječju ''kazneno''.

 

Članak 13.

Članak 24 mijenja se i glasi:

            ''Nakon završetka školovanja stipendisti su obvezni zaposliti se na području Karlovačke županije, najmanje onoliko vremena za koliko su primali stipendiju, te su u tom periodu na području Općine Rakovica obvezni prebivati i boraviti, osim u slučaju da korisnik stipendije dokaže da se nije mogao zaposliti na području Županije, na radnom mjestu za koje je potrebno zvanje koje je stipendist stekao.

Ukoliko stipendist ne postupi po odredbi iz prethodnog stavka dužan je vratiti stipendiju u cijelosti uz zakonom propisanu kamatu, odjednom ili u ratama, sukladno sporazumu, s time da rok vraćanja iznosa stipendije ne može biti duži od 50% vremena primanja stipendije.

U svezi sa stavkom 1. ovog članka korisnici stipendije dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti ovjerenu izjavu da će prebivati i boraviti na području Općine u gore navedenom periodu.''

 

Članak 14.

Članak 25. mijenja se i glasi:

            ''Tumačenje ovog Pravilnika daje Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima.''

           

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 604-02/06-01/06

URBROJ. 2133/16-09-2

Rakovica, 20.11.2009.

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                         Franjo Franjković

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj