Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Povjerenstvo za popis birača (2009)

 

           

Na temelju članka 34. Zakona o popisu birača  (“Narodne novine” broj 19/07) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (“Glasnik Karlovačke županije” broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 5. sjednici održanoj dana 05. studenog 2009. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača

 

Članak 1.

Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za popise birača Općine Rakovica.

 

Članak 2.

U Povjerenstvo za popise birača imenuju se:

1.  ZORAN LUKETIĆ, član Općinskog vijeća, za predsjednika,

2.  MARIJANA ŽUPAN, za člana,

3.  ĐUKA BRAJDIĆ, za člana,

 

1.  ANTE PALIAN, član Općinskog vijeća, za zamjenika predsjednika,                                

2.  NATALIJA PAVLIĆ, za zamjenika člana,      

3.  MARICA KOLIĆ, za zamjenika člana.

 

Članak 3.

Povjerenstvo za popise birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis u popis birača, odnosno njegovu dopunu ili ispravak koje nadležno tijelo nije usvojilo i potvrđuje popis birača, sukladno odredbama Zakona.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za popis birača (KLASA: 013-02/07-01/01, URBROJ: 2133/16-07-1 od dana 17.07.2007. godine).

 

Članak 5.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije.” 

 

KLASA: 013-02/09-01/01
URBROJ: 2133/16-09-1
Rakovica, 05.11.2009.

                                                                       PREDSJEDIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.     

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj