Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09)

 

                                 

Na temelju članka 35 i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 3. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2009., donosi

 

 O D L U K A

o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Rakovica

 

I.  TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica, njegov djelokrug, način upravljanja i druga pitanja od značaja za njegov rad.

 

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu, Statutu Općine Rakovica, ovoj odluci i drugim propisima.

Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može obavljati poslove iz djelokruga državne uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima utvrđenim sporazumom ili drugim aktom o uređivanju međusobnih odnosa.

 

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 

Članak 3.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslovi iz područja financija, računovodstva, stručno administrativni, savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslovi državne uprave koji su prenijeti na Općinu Rakovica.

 

Članak 4.

 Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, kojeg donosi Općinski načelnik.

 

 

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

 

Članak 5.

 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

 

Članak 6.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje, na temelju javnog natječaja, Općinski načelnik, na neodređeno vrijeme.

 

Članak 7.

 Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku.

 

Članak 8.

Radno vrijeme i uredovne radne dane upravnog odjela određuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

 

IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNG ODJELA

 

Članak 9.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Općinskom proračunu.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela od 17. veljače 1994. godine, Klasa: 023-05/94-01/02, Urbroj: 2133/16-94-1, “Glasnik Karlovačke županije”.

 

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA:  023-05/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 31.07.2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Zoran Luketić, bacc.oec

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj