Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE

 

 

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 11. i 20. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06), te članka 3. i 26. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12. lipnja 2009. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru članova Mandatne komisije

 

 Članak 1.

U mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Rakovica za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Rakovica biraju se:

 1. Milan Bićanić, predsjednik,
 2. Željko Župan, član,
 3. Ivan Vuković, član.

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 021-05/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 12. lipnja 2009.

 

Ovlašteni predsjedatelj

Predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji:

Željko Spudić, dipl. iur.

 

 

Na temelju članka 3. st. 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07),  članka 29. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 11. i 20. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06), članka 4., 26. i 32. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06) i Izvješća Mandatne komisije od 12. lipnja 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 12. lipnja 2009. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

Članak 1.

Verificira se mandat u trajanju od četiri godine slijedećim članovima Općinskog vijeća Općine Rakovica:

 1. Zoran Luketić,
 2. Dragan Smolčić,
 3. Milan Bićanić,
 4. Željko Župan,
 5. Damir Krizmanić,
 6. Marijan Hodak,
 7. Blanka Pavlić,
 8. Milan Pavličić,
 9. Ivan Vuković,
 10. Anđelko Novosel,
 11. Ante Palian.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 021-05/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-3

Rakovica, 12. lipnja 2009.

 

 Ovlašteni predsjedatelj

Predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji:

 Željko Spudić, dipl. iur.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj