Top Panel
Utorak 28 Sij 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09)

 

 

Temeljem članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 23.03.2009. godine, donosi

 

O D L U K U

o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće

u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz

komunalnog otpada

 

I.  UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: održavanje čistoće) na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina).

 

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i sl.)

 

 II.  POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

 

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Općine obavlja Spelekom d.o.o., Rakovica, Rakovica 6.

 

Članak 4.

Spelekom d.o.o. obvezno je osigurati obavljanje komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na području Općine.

Spelekom d.o.o dužno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada te ih održavati u tehnički i sanitarno ispravnom stanju.

Mjesto za postavljanje posuda, njihov oblik i zapreminu određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica u dogovoru s trgovačkim društvom Spelekom d.o.o. i pojedinim Mjesnim odborom.

Spelekom d.o.o. dužno je osigurati odvoz komunalnog otpada specijalnim vozilima za tu namjenu.

 

Članak 5.

Komunalna usluga održavanje čistoće obavlja se po tjednom rasporedu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi Spelekom d.o.o.

Spelekom d.o.o.dužno je organizirati i skupljanje komunalnog otpada iz stavka 2. članka 2. ove Odluke (glomazni otpad) na način da se isti skuplja najmanje 2 puta godišnje po svim mjesnim odborima na području Općine Rakovica.

Intenzitet obavljanja komunalne usluge održavanja čistoće na pojedinom području Općine prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene, u razdoblju izmedju dva pražnjenja tih posuda.

 

Članak 6.

Obveznik korištenja komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik i/ili korisnik građevine odnosno posebnog dijela građevine na području Općine, a koja proizvodi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

 

Članak 7.

Korisnik usluge obvezan je koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće na način da komunalni otpad odlaže u posude za skupljanje komunalnog otpada.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovog članka, korisnik usluge dužan je poštivati odredbe odluke kojom se uređuje komunalni red na području Općine.

 

Članak 8.

Obveza korištenja komunalne usluge odvoza otpada nastaje za korisnika usluge u trenutku stjecanja statusa korisnika.

O promjeni statusa korisnika usluge, ili o početku njenog korištenja, korisnik usluge je dužan u pisanom obliku izvijestiti Spelekom d.o.o. u roku 30 dana.

 

Članak 9.

Korisnik usluge dužan je plaćati obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće sukladno cjeniku Spelekom d.o.o., na temelju ispostavljenog računa.

 

III. NADZOR

 

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel - komunalno redarstvo.

 

Članak 11.

U obavljanju nadzora iz članka 10. ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

3. naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

 

Članak 12.

Vlasniku koji na svojoj nekretnini odlaže otpad protivno Zakonu i ovoj Odluci ili to dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog redara naredit će se da taj otpad, o svojem trošku i odgovornosti, odloži na propisani način.

Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to će učiniti komunalno redarstvo putem treće osobe na trošak i odgovornost vlasnika.

 

III.  KAZNENE ODREDBE

 

Članak 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u roku od 30 dana u pisanom obliku ne obavijesti Spelekom  d.o.o. o stjecanju vlasništva građevine ili posebnog dijela građevine u kojoj se proizvodi komunalni otpad  (članak 8. stavak 2. Odluke),

2. u roku od 60 dana, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke, u pisanom obliku ne izvijesti Spelekom d.o.o. da nije evidentirana kao korisnik komunalne usluge održavanja čistoće, a vlasnik je građevine ili posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke (članak 14. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

 

V.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

Vlasnik (korisnik) građevine odnosno posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad, a izgrađena je prije stupanja na snagu ove Odluke, koji nije evidentiran kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće, dužan je u pisanom obliku izvjestiti Spelekom d.o.o. o vlasništvu građevine odnosno posebnog dijela građevine ili o njenom korištenju najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odgovarajuće odredbe o skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim otpadom Odluke o komunalnom redu (Glasniku Karlovačke županije, br. 19/07, 2/08).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Rakovica od 28.04.2006. godine.

 

 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave i biti će objavljena u "Glasniku Karlovačke Županije".

 

Klasa: 363-01/09-01/03

Urbroj: 2133/16-09-2

Rakovica, 23. 03. 2009.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća

________________________

Nikola Magdić, dipl.ing.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj