Top Panel
Četvrtak 02 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09)

 

 

Na temelju članka 23. i 64. stavka 2. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije" br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora

na području Općine Rakovica

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način financiranja aktivnosti mjesnih odbora na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) te utvrđivanje kriterija za određivanje sredstava u Proračunu Općine za mjesne odbore i kriterija za raspodjelu tih sredstava na mjesne odbore.

 

Članak 2.

 Financijska sredstva za obavljanje aktivnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- Proračuna Općine,

- Sredstava koja mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću,

- pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Članak 3.

Aktivnosti mjesnog odbora definirane su člankom 64. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09).

Za aktivnosti svakog mjesnog odbora u Proračunu Općine osiguravaju se financijska sredstva za:

1. nabavu materijala i alata za radove i to u iznosu do 10 % zaduženih sredstava komunalne naknade, uplaćenih za stambene objekte,  ostvarenih na području pojedinog mjesnog odbora Općine Rakovica u prethodnoj godini,

2. nabavu opreme za rad i to za nabavu jednog računala i pisača s potrošnim materijalom (pakovanje papira od 500 komada, tinta i dr.) i

3. naknadu troškova za rad u vijeću mjesnog odbora u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 4.

Osim aktivnosti iz članka 3. ove Odluke ostale aktivnosti mjesnih odbora financirat će se iz Proračuna direktno preko Općine Rakovica, a na osnovi prihvaćenih programa rada mjesnog odbora.

 

Članak 5.

Svaki mjesni odbor dužan je za kalendarsku godinu donijeti financijski plan mjesnog odbora i to na temelju Programa rada čiji prijedlog je dužan dostaviti do 15. listopada tekuće godine za proračunska sredstva slijedeće godine.

Financijskim planom se definiraju potrebna sredstva, izvori financiranja i vrijeme i način izvršenja aktivnosti u tekućoj godini.

 

Članak 6.

Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete i aktivnosti iz članka 3. ove Odluke na području mjesnog odbora za svaku kalendarsku godinu donosi Općinski načelnik.

Ako vijeće mjesnog odbora predloži radove čija je vrijednost manja od pripadajućeg iznosa raspoređenog za mjesni odbor, razlika sredstava usmjerava se za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine prema prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

                                                              

Članak 7.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Općinskom vijeću i izvješće o radu.

 

Članak 8.

Nadzor nad zakonitošću financijskog poslovanja i utroška novčanih sredstava mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

 

KLASA: 402-01/09-01/03

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 05.11.2009.

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj