Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09)

 

 

Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja (''Narodne novine'' broj 135/06, članka 37. Zakona o veterinarstvu (''Narodne novine'' broj 41/07), i članka 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na sjednici održanoj dana 23.03.2009. godine, donosi

 

 O D L U K U

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,

uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima,

napuštenim i izgubljenim životinjama

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene, način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:

  1. Posjednik: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
  2. Kućni ljubimci: životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
  3. Izgubljena životinja: ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži,
  4. Napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,
  5. Neupisani psi: psi nepoznatih posjednika koji nisu označeni sukladno propisima o veterinarstvu,
  6. Radne životinje: psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,
  7. Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,
  8. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske
  9. Opasan pas: bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je: ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila, ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede, ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa, ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom te pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja i njegovi križanci.

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima – Pravilnikom o opasnim psima (Narodne novine br. 117/08).

 

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 3.

Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama. Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja. Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

 

Članak 4.

Psi moraju biti označeni na propisani način.

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće (veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za kućne ljubimce), koju je na zahtjev komunalnog redara ili veterinarskog inspektora dužan pokazati.

Pas mora biti označen markicom ili mikročipom sukladno propisima o označavanju pasa.

Zabranjeno je držati neoznačenog i neupisanog psa.

 

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti se o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i dobrobiti životinja.

Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mi uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca koga drži pod nadzorom.

 

Članak 6.

U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkom ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke, sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca.

 

 Članak 7.

Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa kućnog ljubimca je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.

Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti vezan na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psa ne smije kod istog uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.

Na vidljivom mjestu posjednik psa dužan je postaviti oznaku koja upozorava na psa kućnog ljubimca «ČUVAJ SE PSA»   

Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje «OPASAN PAS».

Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas moraju biti zaključana.

 

III. KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE

 

Članak 8.

Neupisane pse zabranjeno je izvoditi na javne površine.

Na javne površine dozvoljeno je dovoditi pse kućne ljubimce na povodcu.

Izvođenje opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetnog posjednika.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

           

Članak 9.

Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

 

Članak 10.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, športske i druge), vozila javnog prijevoza, banke, groblja, tržnice, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove, kupališta, travnjake, cvijetnjake, dječja igrališta, neograđena dvorišta škola i vrtića i slično.

Dovođenje psa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 11.

Slijepa osoba može koristiti radnog psa – psa vodiča slijepih osoba i s njim se kretati na javnim mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (''Narodne novine'' broj 131/98).

 

IV. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

Članak 12.

Neupisane pse nepoznatih posjednika, napuštene i izgubljene životinje hvataju djelatnici higijenskog servisa/skloništa za životinje, sukladno propisima o dobrobiti životinja – Zakona o zaštiti životinja (''Narodne novine'' broj 135/06) i smještaju u higijenski servis/sklonište za životinje.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje.

 

Članak 13.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje ili komunalnom redarstvu u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za životinje ili komunalno redarstvo.

Sklonište za životinje mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se odmah ne može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj.

Postupanje s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u higijenski servis/sklonište za životinje propisano je Zakonom o zaštiti životinja, te Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (''Narodne novine'' broj 110/04).

 

Članak 14.

Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera snosi posjednik.

Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Rakovica.

 

Članak 15.

Ugovorom zaključenim između Općine Rakovica i pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost u skloništu za životinje/higijenskom servisu, reguliraju se međusobni odnosi i visina naknade za obavljanje usluga iz članka 13. i 14. stavak 2. ove Odluke.

 

V. NADZOR

 Članak 16.

Komunalni redar Općine Rakovica, sukladno ovlastima, vrši nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (''Narodne novine'' broj 135/06) i Zakona o veterinarstvu (''Narodne novine'' broj 41/07) o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu odredbi tih propisa, posebice što se tiče njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. drži neoznačenog i neupisanog psa (članak 4. stavak 4. Odluke)

2. postupa protivno odredbama članka 7. ove Odluke kojima je propisan način držanja pasa,

3. izvodi  pse na javne površine bez povodca i zaštitne košare (brnjice) (članak 8. Odluke),

4.. ne nosi pribor za uklanjanje izmeta i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 9. Odluke),

5. koji dovodi pse u objekte javne namjene i na površine iz članka 10. ove Odluke.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom  i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Članak 18.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. izvodi opasne pse na javne površine bez povodca i zaštitne košare (brnjice) (članak 8. stavak 3. Odluke),

2. koji dovodi pse u objekte javne namjene i na površine iz članka 10. ove Odluke.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. drži neoznačenog i neupisanog psa (članak 4. stavak 4. Odluke)

2. postupa protivno odredbama članka 7. ove Odluke kojima je propisan način držanja pasa,

3. izvodi pse na javne površine bez povodca  (članak 8. stavak 2. Odluke) i ako ih ne vodi po površinama namijenjenim kretanju pješaka (članak 8. stavak 4. Odluke),

4. ne nosi pribor za uklanjanje izmeta i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 9. Odluke).

 

Članak 19.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu  počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dostave prekršajnog naloga.

 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

Klasa: 363-01/09-01/03

Urbroj: 2133/16-09-3

Rakovica, 23.03.2009.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

 Predsjednik Općinskog vijeća

 __________________________

Nikola Magdić, dipl.ing.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj