Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o kriterijima za plaće

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju utvrđena je pogreška u pisanju te se daje slijedeći

 

ISPRAVAK ODLUKE

o izmjeni odluke o kriterijima za utvrđivanje

plaća djelatnika općinske uprave

 

U članku 1. Odluke o izmjeni odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 33/09) u točci ''2. Za stalno zaposlene u tijelima općinske uprave raspoređenim na radno mjesto'' omaškom su izostavljene riječi:

 

''- knjigovođa……………………………………….     1,20''.                                                       

 

KLASA: 120-01/07-01/04

URBROJ: 2133/16-09-4

Rakovica, 29.09.2009.

 

                                                  Tajnik Općine Rakovica:

                                                                           Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj