Top Panel
Četvrtak 02 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

 

 

Na  temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 7. sjednici održanoj  18.12.2009. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izvršenju Proračuna Općine Rakovica

za 2010. godinu

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom  Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Rakovica, za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i rashodima Proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te kazne za neispunjavanje obveza, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

 

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od Računa prihoda i primitaka raspoređenih u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazanih prema izvorima, te od Računa rashoda i izdataka po programima, aktivnostima, nositeljima, namjenama i izvorima financiranja koji su uravnoteženi s prihodima i primicima.

 

Članak 3.

Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za utvrđene namjene štedljivo i racionalno.

 

Članak 4.

Proračun se izvršava u skladu sa ostvarenom dinamikom priliva sredstava.

Ako prihodi proračuna tijekom godine ne pritječu u predviđenoj visini Općinski načelnik može, da bi se održala uravnoteženost Proračuna privremeno smanjiti  svote sredstava koje su u rashodima i izdatcima Proračuna predviđene za posebne namjene, ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su sredstva planirana.

 

Članak 5.

Postupak nabave investicijskih dobara ,usluga i  roba, provodi se u skladu s propisima o postupku javne nabave roba i usluga i ustupanju radova.

                       

Članak 6.

Općinski  načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih korisnika u okviru odredbi članka 46. Zakona o Proračunu.

 

Članak 7.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je Općinski načelnik.

Načelnik može samostalno raspolagati pokretninama i nekretninama samo u iznosu vrijednosti  do 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka Općine Rakovica ostvarenih u 2009. godini.

 

Članak 8.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski  načelnik tromjesečno izvješćuje Općinsko vijeće.

 

Članak 9.

Načelnik može svojom Odlukom u cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne osobe prema Općini ukoliko je isti u prethodnim postupcima naplate nenaplativ  i to najviše do iznosa od 15.000,00 kn.

Dug se smatra nenaplativim:

-ukoliko je dužnik fizička osoba  odselila  iz RH u drugu državu

-ukoliko je dužnik fizička osoba nezaposlena , nesposobna za privređivanje , bez imovine čijom bi se prodajom mogao naplatiti dug.

Načelnik može svojom odlukom utvrditi pravo dužniku – fizičkoj ili pravnoj osobi plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja.

 

Članak 10.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna  utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena ,korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstva  ili će se privremeno obustaviti isplata sredstva na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju ili obustavi doznake sredstva donijet će načelnik.

 

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz programa predpristupnih pomoći Europske unije, te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni  do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u slijedećoj godini.

                                                          

Članak 12.

Sredstva raspoređena u rashodima i izdatcima Proračuna izvršavat će se kako slijedi:

 

  1. RAZDJEL  001

Glavni program A01 Predstavnička i izvršna tijela

Programi  Općinsko vijeće i  Povjerenstva izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa,

Program Političke stranke  izvršavat će se na osnovi Odluke o sufinanciranju političkih stranaka i to uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima,

Tekući projekt Predsjednički izbori izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa,

Program  Mjesni odbori izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te Programa financiranja nabave materijala za radove  na područjima mjesnih odbora,temeljem ispostavljenih računa za nabavu materijala dobavljaču.

 

    2. RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika

Glavni Program  B01Jedinstveni upravni odjel i  Glavni Program C01  Ured načelnika i zamjenika načelnika:  na temelju Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave i drugih akata i zakonskih propisa kojima se uređuju materijalna prava radnika, na temelju putnih naloga, obračuna, računa i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih računa i dospjelih obveza.

Glavni Program D01  Protupožarna i civilna zaštita na osnovu Zakona o vatrogastvu kroz tromjesečne uplate za redovan rad DVD-a, te na osnovu  Odluka i ispostavljenih računa za izvršene usluge,

Aktivnost Razvoj civilne zaštite i Područna vatrogasna zajednica Slunj na temelju ugovora ili računa za osposobljavanje , tekuće donacije  uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja,

Kapitalni projekti DVD-a na osnovu zahtjeva s ispostavljenim računom ili situacijom te odluke o kapitalnoj donaciji.

Glavni Program  E 01 Predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnosti na osnovu zahtjeva, ispostavljenih računa, Odluka o sufinanciranju, Socijalnog programa, Odluke o stipendijama, a za rad predškole mjesečno  uz dostavljeni obračun troškova,

Kapitalni projekt Dječji vrtić  i Kapit. donacije OŠ Eugen Kvaternik na osnovu računa , ugovora, Odluke  ili ostalih akata nadležnih tijela.

Glavni Program F01Gospodarstvo

Program razvoj turizma, za redovan rad ureda uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate tromjesečno po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja,

Kapitalne donacije po zahtjevima uz  ispostavljene račune ili situacije, te Odluci o dodjeli kapit. donacije,

Program razvoj poduzetništva, na osnovu ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora za usluge, subvenicije  na osnovu Programa poticanja poduzetništva, Odluke o sufinanciranu  s Karlovačkom županijom i ugovora o sufinanciranju s korisnikom,

Kapitalni projekt Poduzetnička zona Grabovac, na osnovu pravila programa IPA i EU, a ostali radovi na osnovu ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora.

Tekuće donacije na osnovu Odluke.

Glavni program G01 Kultura i sport, na osnovu Programa kulturnih i sportskih događanja, ispostavljenih računa za usluge ili nabavu, ugovora za radove ili usluge, Odluka za donaciju po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba za organizaciju manifestacija, te tekuće donacije  uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

Glavni program H01 Komunalni poslovi, na osnovu Odluke o sufinanciranju , dionice i udjeli na osnovu Ugovora ili sporazuma, izvođenje radova ili usluga na osnovu ugovora ili računa, Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavlj.kom.poslova, Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture

Kapitalna pomoć na osnovu Odluke o dodjeli kapitalne pomoći, 

Program Groblja i mrtvačnice , na osnovu Programa održavanja groblja i mrtvačnica, Programa održavanja komunalne infrastrukture, ugovora ili računa.

Aktivnost Plaća za redovan rad, na osnovu sporazuma i zahtjeva Spelekom d.o.o. za isplatu mjesečnih troškova djelatnika za period od 6 mjeseci.

Glavni Program I01 Socijalni programi i pomoći na osnovu Socijalnog programa općine Rakovica, vanrednih zahtjeva građana,

Kapitalne donacije na osnovu Odluke i zahtjeva s računom za isplatu istih

Tekuće donacije uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja,

Aktivnost  Humanitarna djelatnost Crvenog križa -Sufinanciranja plaće  geronto domaćica na osnovu sporazuma i mjesečnog zahtjeva.

Glavni program  J01 Ostale javne potrebe, Tekuće donacije uplatom prvog  tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

 

Članak 13.

 Korisnicima Proračuna obustaviti će se doznaka sredstva u slijedećim slučajevima:

-ako doznačena sredstva ne koristi za odobrene namjene,

-ukoliko  korisnik ima dobije sredstva za tražene aktivnost iz drugih izvora,

-ukoliko se doznačena sredstva za redovan rad –plaće isplaćuju u iznosu većem od osiguranih za redovan rad  zaposlenika općinske uprave,

-ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim prethodno odobrenim sredstvima. 

 

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA:  400-08/09-01/ 07                                           

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 18.12.2009.

                                                                                        Predsjednik općinskog vijeća

 

                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj