Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09)

 

 

Na temelju odredbe članaka 23. i 70. Statuta Općine Rakovica (»Glasnik Karlovačke županije« broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 28. 09.2009.  donosi

 

 ODLUKU

O IZMJENAMA OSNOVA PRAVILA MJESNIH ODBORA

 

Članak 1.

U cijelom tekstu Osnova pravila mjesnih odbora, KLASA: 026-01/08-01/08, URBROJ: 2133/16-08-1 od dana 30. srpnja 2008. godine  riječi ‘’Općinsko poglavarstvo’’ zamjenjuju se riječima ‘’Općinski načelnik’’ u odgovarajućem padežu.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 026-01/09-01/08

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 28.09.2009.

                                                                                       

                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj