Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09)

 

 

Na osnovu  članka 23. Statuta  Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te na temelju članka 4. stavka 1. točke 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. donosi

 

ODLUKU

o izmjenama odluke

o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 12/05, 33/09) briše se riječ ''većinskom ''.

U stavku 2. riječ ''Poglavarstva'' zamjenjuje se riječima ''Općinskog načelnika''.

           

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/09-01/06

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 05.11.2009.

 

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj