Top Panel
Nedjelja 05 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu

 

 

Na osnovu  članka 23. Statuta  Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. donosi:

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju

građevina na komunalnu infrastrukturu

 

U članku 1. stavku 1. Odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu, KLASA: 021-05/01-01/09 od 21.12.2001. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), dodaje se nova točka koja glasi:

            ''8. nadzor''.    

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. Odluke riječi ''Vlastitom pogonu kom. djelatnosti općine Rakovica koji gospodari'' zamjenjuju se riječima '' trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Rakovica Spelekom d.o.o. za komunalne usluge (u daljnjem tekstu: Spelekom d.o.o.) koje upravlja''.

U stavku 4. iza riječi ''se'' dodaju se riječi ''dokaz o pravu vlasništva'', a riječi ''građ. dozvola'' zamjenjuju se riječima ''odobrenje za gradnju – potvrda glavnog projekta''.

           

Članak 3.

U članku 3. riječi ''Vlastiti pogon kom. djelatnosti općine Rakovica koji gospodari objektom komunalne infrastrukture'' zamjenjuju se riječima ''Spelekom d.o.o.''.

 

Članak 4.

U članku 5. riječi ''Upravnom odjelu općine zaduženom za financije'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica''.

 

Članak 5.

U članku 6. riječi ''Vlastitog pogona komunalne djelatnosti općine Rakovica'' zamjenjuju se riječima '' Spelekoma d.o.o.''

 

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječ ''8.'' zamjenjuje se riječju ''7.'', riječ ''9.'' zamjenjuje se riječju ''8.'', riječ ''Poglavarstvo'' zamjenjuje se riječima ''Općinski načelnik'', a riječi '' Vlastitog pogona kom. djelatnosti općine Rakovica'' zamjenjuju se riječima ''Spelekoma d.o.o.''.

 

Članak 7.

U članku 13. iza riječi ''temelju'' dodaju se riječi ''pisanog ugovora i''.

 

Članak 8.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

 ''Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom u smislu stavka 1. ovog članka iznosi:

- za kućanstva:

- vodovodne cijevi do profila 5/4'' – 2.000,00 kn,

- vodovodne cijevi iznad  profila 5/4'' – 3.000,00 kn;

 

- za poslovne subjekte:

- do 100 m2 bruto površine poslovnog objekta  – 5.000,00 kn,

- za svaki slijedeći m2 do 200 m2 bruto površine poslovnog objekta 30 kn/m2,

- za objekte preko 200 m2 bruto površine svaki slijedeći m2 bruto površine poslovnog objekta 40 kn/m2.''  

 

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 ''Općina Rakovica kao investitor je oslobođena plaćanja ove naknade.''

 

Članak 9.

U članku 17. stavku 2. riječ ''naknadno'' zamjenjuje se riječima ''naknadu za''.

 

Članak 10.

Članak 18. mijenja se i glasi:

 '' Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

-  ako ne podnese pravovremeno zahtjev iz članka 2. ove Odluke,

-  ako ne podnese zahtjev iz članka 6. ove Odluke,

-  za radnje suprotne članku 11. ove Odluke,

-  ako u propisanom roku ne plati troškove iz članka 13. ove Odluke,

-  ako u propisanom roku ne plati naknadu sukladno članku 14. ove Odluke ''

 

Iza članka 18. dodaju se novi članci 18.a, 18.b i 18.c koji glase:

 

''Članak 18.a

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

- ako ne podnese pravovremeno zahtjev iz članka 2. ove Odluke,

- ako ne podnese zahtjev iz članka 6. ove Odluke,

- za radnje suprotne članku 11. ove Odluke,

- ako u propisanom roku ne plati troškove iz članka 13. ove Odluke,

ako u propisanom roku ne plati naknadu sukladno članku 14. ove Odluke

 

Članak 18.b

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi:

- ako ne postupa u skladu s odredbama članka 2., 6., 11., 13. i 14. ove Odluke.

 

Članak 18.c

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako ne podnese pravovremeno zahtjev iz članka 2. ove Odluke,

- ako ne podnese zahtjev iz članka 6. ove Odluke,

- za radnje suprotne članku 11. ove Odluke,

- ako u propisanom roku ne plati troškove iz članka 13. ove Odluke,

- ako u propisanom roku ne plati naknadu sukladno članku 14. ove Odluke ''

 

Članak 12.

Iza članka 18.c dodaje se nova glava 8. koja glasi:

'' 8. Nadzor

Članak 18.d.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovog članka komunalni redar je ovlašten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

3. naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde.''

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

KLASA: 021-05/09-01/09

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 05.11.2009.

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj