Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09)

 

 

Na osnovu članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine.” br. 33./01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05 – pročišćeni tekst i 109/07) i članka 65. stavka 3. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 4. sjednici održanoj 28. 09. 2009. donosi

 

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

 Članak 1.

U članku 3. stavku 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica, KLASA: 026-01/08-01/01, URBROJ: 2133/16-08-1 od dana 09. travnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) riječi ‘’Poglavarstva Općine’’ zamjenjuju se riječima ‘’Općinskog načelnika’’.

 

Članak 2.

 U članku 4. stavku 1. Odluke riječi ‘’Poglavarstvo Općine’’ zamjenjuju se riječima ‘’Općinski načelnik’’.

 

Članak 3.

U članku 5. alineji 4. Odluke riječi ‘’Poglavarstva Općine’’ zamjenjuju se riječima ‘’Općinskog načelnika’’.

 

Članak 4.

 U članku 6. stavku 1. riječi ''član Poglavarstva Općine'' zamjenjuju se riječima ''član predstavničkog tijela druge jedinice''.

 

Članak 5.

 U članku 12. stavku 1. riječi ''Izbornom povjerenstvu'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječi ''Izbornog povjerenstva'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 7.

 Članak 14. mijenja se i glasi:

 ''Nadležna Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora sastavit će i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Svako nadležno Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora objavit će zbirnu listu za izbor članova vijeća pojedinog mjesnog odbora na oglasnoj ploči Općine Rakovica u roku i na način određen stavkom 1. ovog članka.''

 

Članak 8.

 U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

             ''Tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora su:

  1. Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne izborne Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo),
  2. Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i
  3. birački odbori.''

 

U stavku 2. i 3. riječi ''izbornog povjerenstva'' zamjenjuju se riječima ''izbornih povjerenstava''.

 

Članak 9.

 Iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a koji glasi:

             ''Općinsko  izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće Općine Rakovica.

Općinsko izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici, a predsjednik Povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi Općinskog izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi političkih stranaka niti kandidati za članove vijeća. ''

           

Članak 10.

Iza članka 21.a dodaje se novi članak 21.b koji glasi:

 

''Općinsko  izborno povjerenstvo ima slijedeće ovlasti:

            - imenuje članove Povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

            - provodi edukaciju članova Povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora i nadzire njihov rad,

            - daje upute za rad i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja,

            - rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora,

            - odlučuje o troškovima izbora i

            - obavlja druge poslove u svezi provedbe izbora.''

 

Članak 11.

Članak 22. mijenja se i glasi:

             ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora ima stalni i prošireni sastav.

Općinsko izborno povjerenstvo imenuje stalni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora za provedbu izbora u svakom pojedinom mjesnom odboru.

Iste osobe mogu biti imenovane u sastav većine ili svih povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik i članovi Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora ne mogu biti članovi političkih stranaka niti kandidati za članove vijeća.

Prošireni sastav Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se biraju članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.''

 

Članak 12.

U članku 23. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

U članku 23. alineji 9. na kraju reda briše se točka te se umjesto nje stavlja zarez, a poslije zareza dodaju se riječi ''utvrđene Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom i ovom Odlukom.''

           

 Članak 13.

U članku 24. stavku 3. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 14.

U članku 25. stavku 2. i stavku 4. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 15.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

             ''Pravo promatranja izbora obuhvaća naročito promatranje izborne promidžbe, cjelokupnog izbornog postupka, glasovanja, rada izbornih tijela i uvid u sav izborni materijal.''

 U stavku 3. riječ ''kopiju'' zamjenjuje se riječima ''presliku ili prijepis'', a riječi ''biračkog odbora'' zamjenjuju se riječima ''izbornog tijela''.

           

Članak 16.

 U članku 36. riječi ''Izbornom povjerenstvu'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 17.

U članku 37. stavku 1. i stavku 2. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

U stavku 4 i stavku 5. riječi ''Izbornog povjerenstva'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

 Članak 18.

U članku 38. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 19.

U članku 39. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog odbora''.

 

Članak 20.

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39.a koji glasi:

             ''Povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora dužna su Općinskom izbornom povjerenstvu nakon provedenih izbora i zaprimanja izbornog materijala od biračkih odbora kao i sastavljanja svojih zapisnika o radu, te utvrđivanja rezultata izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora dostaviti slijedeće:

 

-          zapisnike o radu biračkih odbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-          zapisnike o radu povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora,

-          odluke o rezultatima izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora.''

 

Članak 21.

U članku 40. stavku 2. i stavku 3. riječi ''Izborno povjerenstvo'' zamjenjuju se riječima ''Općinsko izborno povjerenstvo''.

 

Članak 22.

U članku 41. riječi ''Poglavarstvo grada'' zamjenjuju se riječima ''Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica''.

 

 Članak 23.

U članku 42. stavku 1. na kraju reda briše se točka te se umjesto nje stavlja zarez, a poslije zareza dodaju se riječi ''udruge nacionalnih manjina ili 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.''

Članak 24.

U članku 43. stavku 1. poslije riječi ''se'' dodaje se riječ ''Općinskom''.

U članku 43. stavku 2. na početku rečenice dodaje se riječ ''Općinsko''.

           

Članak 25.

U članku 44. stavku 1. poslije riječi ''rješenja'' dodaje se riječ ''Općinskog''.

U stavku 2. riječ ''Poglavarstvu'' zamjenjuje se riječima ''Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća''.

U stavku 3. poslije riječi ''putem'' dodaje se riječ ''Općinskog''.

U stavku 4. riječi ''Poglavarstvo Općine dužno'' zamjenjuju se riječima ''Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća dužan''.

 

Članak 26.

U članku 46. stavku 1. riječi ''Poglavarstvo Općine'' zamjenjuju se riječima ''Općinski načelnik''.

 

Članak 27.

U članku 49. poslije riječi ''izboru'' dodaje se riječ ''članova'', a na kraju reda briše se točka te se umjesto nje stavlja zarez, a poslije zareza dodaju se riječi ''Zakona o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.''

 

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 026-01/09-01/07

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 28.09.2009.                                                                                                                                   

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 Na temelju članka 23. i 35. Statuta Općine Rakovica (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ broj 21/09) te članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica  (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 4. sjednici održanoj 28. 09. 2009., donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

I.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica.

 

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu odanom donošenja.

 

KLASA: 026-01/09-01/07

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 28.09.2009.                                                                                                                                   

                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

Na osnovu članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine.” br. 33./01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05 – pročišćeni tekst i 109/07) i članka 71. stavka 3. Statuta Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 37. sjednici održanoj 09. travnja 2008. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju izbori članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) i to: predlaganje kandidata, tijela za provedbu izbora, provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi provedbe izbora.

 

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se članove vijeća izbori provode.

 Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Prava i dužnosti članova vijeća započinju danom konstituiranja vijeća.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

Mandat članova vijeća traje do objave odluke Poglavarstva Općine o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.

Mandat predsjednika vijeća traje do izbora novog predsjednika vijeća.

Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Član vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

 

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Poglavarstvo Općine Odlukom kojom utvrđuje točan datum održavanja izbora.

Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

 

 

Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana vijeća, danom donošenja odluke Poglavarstva Općine.

- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka

- smrću

- ako počne obnašati dužnost iz članka 6. ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

 

Članak 6.

Član vijeća ne može biti istodobno općinski načelnik, zamjenik  općinskog načelnika, član Poglavarstva Općine, član Općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog tijela Općine, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine te ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana vijeća dužna je prilikom konstituiranja vijeća izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik,u skladu s odredbama ove Odluke.

 

Članak 7.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu vijeća prestao mandat prema odredbi članka 5. ove Odluke.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.

 

Članak 8.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

 

II KANDIDIRANJE

 

Članak 9.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova. Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

 

Članak 10.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

 

Članak 11.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

 

Članak 12.

Prijedlozi lista moraju biti zaprimljeni u  izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je “Nezavisna lista Mjesnog odbora ______________”.

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

 

Članak 13.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz prijedlog liste dostavlja se očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka 1. ovog članka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.

Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

 

Članak 14.

Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na oglasnoj ploči Općine sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

 

Članak 15.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila.

Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

 

Članak 16.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

 

Članak 17.

Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihova procjena.

Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birališta.

 

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

 

Članak 18.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Općine.

 

Članak 19.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima.

Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidaciijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

 

Članak 20.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

 

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 21.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori.

Članovi izbornog povjerenstava i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

 

Članak 22.

Izborno povjerenstvo imenuje Općinsko Poglavarstvo.

Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi političkih stranaka niti kandidati za članove vijeća.

 

Članak 23.

Izborno povjerenstvo:

 - brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća

- imenuje biračke odbore

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća

- nadzire rad biračkih odbora

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu.

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, obavlja i druge poslove u svezi provedbe  

  izbora za članove vijeća.

 

Članak 24.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

 

V. PROVOĐENJE IZBORA

 

Članak 25.

Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

 

Članak 26.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge, te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

 

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

 

Članak 27.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

 - naziv liste

- ime i prezime nositelja liste

- serijski broj.

 

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

 

Članak 28.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

 

Članak 29.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandiidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

-nepopunjeni glasački listić,

-listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

-listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

 

Članak 30.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

 

Članak 31.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

 

Članak 32.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

 

Članak 33.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

 

Članak 34.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

 

Članak 35.

 Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:

 - broj birača prema popisu birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

 

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

 

Članak 36.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

 

Članak 37.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži:

 - broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

- broj glasalih i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

 

Svaki član izbornog povjerenstva kao i zamjenik može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 38.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

 

Članak 39.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:

 - broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove 

  vijeća.

 

VII TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

 

Članak 40.

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine.

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

 

 VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

 

Članak 41.

Poglavarstvo Grada obavlja nadzor zakonitosti izbora članova vijeća i rješava sporove u suglasju s odredbama ove Odluke.

 

Članak 42.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu kao i nositelji nezavisnih lista .

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojim se glasovalo.

Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

 

Članak 43.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja za koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

 

Članak 44.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Poglavarstvu Općine u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.

Poglavarstvo Općine dužno je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

 

Članak 45.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

 

Članak 46.

Ako se u tijeku trajanja mandata člana vijeća utvrdi da pojedini njegov član u postupku kandidiranja ili izbora nije ispunjavao koji od uvjeta za kandidiranje ili izbor propisanih ovom Odlukom, Poglavarstvo Općine donijet će u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga odluku, kojom će utvrditi prestanak njegova mandata.

Prijedlog za donošenje odluke stavka 1 ovog članka mogu dati politička stranka i nositelj nezavisne liste koji su sudjelovali na izborima za vijeće.

 

Članak 47.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

 

Članak 49.

U provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica na pitanja koja nisu uređena Statutom Općine i ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

Klasa: 026-01/08-01/01

Urbroj: 2133/16-08-1

Rakovica, 09.04.2008.

 

                                                                     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                     Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj