Top Panel
Subota 15 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Klasa:214-05/08-01/01
Ur.broj:2133/16-08-3
Rakovica, 13. veljače 2008.

 

Na temelju članka 28.  Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04 i 79/07) i članka 4. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine br. 25/06) (u nastavku: Pravilnik),  Stožer zaštite i spašavanja Općine Rakovica donosi

 

P O S L O V N I K

o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera zaštite i spašavanja (u nastavku: Stožer) Općine Rakovica, održavanje sjednica, donošenje akata, prava i dužnosti članova i druga pitanja organizacije i rada.

 Članak 2.

Stožer je izvršni dio operativnih snaga zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

Temeljna zadaća Stožera je usklađivanje i upravljanje aktivnostima ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, velike nesreće i katastrofe s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe, velike nesreće te od posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Članak 3.

Ovlasti i dužnosti Stožera su:

- razmatranje stanja zaštite i spašavanja i donošenje prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja;

- procjenjivanje ugroza, rizika, opasnosti i mogućih šteta od ugroza;

- sudjelovanje u izradi Procjene i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica;

- usklađivanje mjera u provođenju Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica;

- provođenje mobilizacije operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja;

- rukovođenje i zapovijedanje operativnim snagama zaštite i spašavanja;

- koordiniranje djelovanja drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja;

- izvješćivanje javnosti o aktivnostima Stožera;

- razmjenjivanje informacija s nadležnim tijelima Karlovačke županije, gradovima i općinama s područja županije, te državnim tijelima;

- poduzimanje drugih mjera određenih Planom zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

 

 USTOJSTVO I ORGANIZACIJA RADA STOŽERA

 

Članak 4.

Stožer se sastoji od načelnika Stožera (općinski načelnik), zamjenika, te određenog broja članova, koji se imenuju iz redova pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost te zaposlenika općinske uprave.

Članove Stožera imenuje Općinsko vijeće Općine Rakovica, nakon svakih lokalnih izbora najkasnije uroku od 60 dana od dana njihovog konstituiranja, na prijedlog općinskog načelnika po prethodno pribavljenom prijedlogu službi  koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, Uprave, Ministarstva unutarnjih poslova te zdravstvenih ustanova.

Članovi Stožera su imenovani članovi iz stavka 2. ovog članka, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: rukovodeći službenici službi koje se zaštitom i spašavajnem bave kao redovnom djelatnošću, rukovodeći službenici područnih ureda Uprave, policijske uprave te zdravstvenih ustanova.

 

Članak 5.

Radom Stožera rukovodi Načelnik, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti  zamjenik načelnika Stožera.

 Članak 6.

Stožer raspravlja i odlučuje na sjednici, uz nazočnost većine članova.

Odluke se donose u pravilu konsenzusom, a ukoliko se on ne može postići onda odluku donosi Načelnik.

U izvanrednim okolnostima Stožer može obavljati svoje djelatnosti u užem sastavu koji čine načelnik i članovi po dužnosti.

 Članak 7.

U rad Stožera mogu se, po potrebi, uključiti stručnjaci iz određenih područja, ovisno o vrsti i karakteru događaja.

  Članak 8.

Stručne poslove za potrebe Stožera obavljaju službe općinske uprave i Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac.

Administrativne poslove za potrebe Stožera obavlja tajnik, kojega imenuje Načelnik iz reda zaposlenika općinske uprave.

 Članak 9.

Financijska sredstva za rad Stožera osiguravaju se proračunom Općine.

 

 FINANCIJSKA SREDSTVA I NAČIN POZIVANJA STOŽERA

 

Članak 10.

Stožer održava redovne i izvanredne sjednice.

Redovne se sjednice održavaju u pravilu dva puta godišnje, a izvanredne po potrebi, ovisno o nastanku, vrsti i karakteru događaja.

 

Članak 11.

Pozivanje na redovne sjednice vrši se pisanim putem, s predloženim dnevnim redom i dostavom pripremljenih materijala za sjednicu. Pozivi se upućuju najmanje sedam dana prije sjednice.

Članak 12.

Pozivanje na izvanredne sjednice i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik u slučaju neposredne prijetnje, katastofe i velike nesreće na području Općine Rakovica.

Članovi Stožera pozivaju se temeljem zapovijedi Načelnika, putem Županijskog centra 112.

 Članak 13.

Članovi Stožera dužni su, odmah telefonom, dojaviti Načelniku, a on Županijskom centru 112 svaku promjenu osobnih podataka, bitnih za učinkovito pozivanje: adresu stanovanja, telefon, mjesto zaposlenja.

 Članak 14.

O radu Stožera vodi se zapisnik.

Zapisnike, zaključke, odluke, mjere i ostale pisane akte koje donosi Stožer potpisuje Načelnik.

 Članak 15.

Sjednice Stožera u pravilu su otvorene za javnost. O zatvaranju sjednice za javnost odlučuje Načelnik.

 Članak 16.

Priopćenja za javnost, vezana za rad Stožera, daje Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti.

 Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                            Načelnik Stožera:

                                                                                                            Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj