Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08)

GKŽ 09/08

Na temelju članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06)  i članka 4. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 23/07), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 33. sjednici, održanoj 25. siječnja 2008. godine, donosi

 

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE RAKOVICA

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad općinskog  vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području općine Rakovica u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29)  godina života.

 

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

 

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

 Članak 4.

Općinsko vijeće općine Rakovica pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, koji objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Općine.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

 

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u pisanom obliku.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Jedinstveni upravni odjel utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga, te je objavljuje.

Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.

Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

 

 Članak 6.

Vijećnici Općine Rakovica biraju članove Savjeta mladih javno ili tajnim glasovanjem sukladno odluci Vijeća na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća općine Rakovica.

Nakon javnog glasovanja u slučaju da dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a najviše 7.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća pomažu vijećnici prema odredbama Poslovnika općinskog vijeća.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

 

Članak 7.

Poslovnik o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika,  donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih općine Rakovica.

 Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora članova Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava načelnik općine Rakovica.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

 Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE RAKOVICA

Članak 11.

Članovi  Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće općine Rakovica razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči  na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka (četiri člana) Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

 DJELOKRUG RADA                  

Članak 12.

Savjet mladih:

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
 2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga radaOpćinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,
 4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
 5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
 6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
 7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
 9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
 10.  potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 11.  predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja  programa rada Savjeta mladih,
 12.  obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 

Članak 13.

Savjet održava redovne sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.

Na sjednice Savjeta, po potrebi, pozivaju se predstavnici tijela Općine.

 

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan  za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću općine Rakovica do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Program rada Savjeta sadrži pitanja i aktivnosti utvrđena Zakonom, nositelje i rokove izvršenja.

Program rada se donosi i podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Rakovica najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

 

SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.

Općina Rakovica osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu općine Rakovica, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova i  troškova službenih putovanja  vezanih za rad u Savjetu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel.

                                   

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 006-01/08-01/01

Urbroj: 2133/16-08-1

Rakovica, 25.01.2008.

 

                                                                          OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                        ___________________________

                                                                          Nikola Magdić, dipl. ing.šum.     

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj