Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

Na temelju točke 7.2 Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010. godine ( NN broj 114/06 ), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN broj 116/03 ) i članka 11. Statuta općine Rakovica ( Glasnik karlovačke županije 02/06 ) Općinsko vijeće općine Rakovica, na 35. sjednici održanoj  05.03.2008. godine, donijelo je:

 ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ) kao radno savjetodavno tijelo općinskog Vijeća općine Rakovica sa zadatkom provedbe mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području općine Rakovica.

 

Članak 2.

Članovi/ce Povjerenstva biraju se iz reda članova općinskog Vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka/kinja i građana/ka.

Članove/ce Povjerenstva imenuje i razrješava općinsko Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ( u daljnjem tekstu: Odbor).

Povjerenstvo ima predsjednika/cu, potpredsjednika/cu i četvero članova/ca ( u daljnjem tekstu: članovi/ce Povjerenstva).

 

Članak 3.

 U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

 1.  dr. Boris Bronić

2.  gđa. Miroslava Voksman - pedagoginja

3.  gđa. Pavlić Snježana – učiteljica

4.  gđa. Pavlić Natalija – komunalni redar

5.  gsp. Ante Palian - član općinskog Vijeća

6.  gđa. Ana Jadrašin – djelatnik Centra za socijalnu skrb u Slunju

 

Članak 4.

Plan i program rada Povjerenstva dostaviti će se općinskom Vijeću.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 003-01/08-01/01

Ur. Broj: 2133/16-08-01

Rakovica, 05.03.2008.

                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

Nikola Magdić

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj