Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva

 

 

Općinsko Poglavarstvo općine Rakovica u skladu s člankom 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06), na svojoj 29. sjednici održanoj dana 30. travnja 2008. godine, donosi:

 

O  D  L  U  K  U

o osnivanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora

za članove vijeća mjesnih odbora

 

I

Ovom Odlukom osniva se Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

II

Za članove Povjerenstva se imenuju:

  1. Kristijan Bitunjac, predsjednik
  2. Đuka Brajdić, član
  3. Slavica Vuković, član
  1. Dejan Vukašinović, zamjenik predsjednika
  2. Vesna Rastovac, zamjenik člana
  3. Slavica Vuković, zamjenik člana.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Glasniku Karlovačke županije”.

Klasa: 026-01/08-01/01

Urbroj: 2133/16-08-3

Rakovica, 30.04.2008.

                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA:

Franjo Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj