Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi

 

 

Na temelju članka 26. i 39. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br. 106/99,  117/01, 36/02 - Odluka Ustavnog suda, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04), te članka 24. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 2/06), Poglavarstvo općine Rakovica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14.02.2008.  godine donosi:

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi

 

Članak 1.

Članak  2. stavak 2.  Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi od dana 06. lipnja 2006. godine mijenja se i glasi:

 

“Troškovi vatrogasnih zajednica na području općine Rakovica obračunavaju se na način:

- naknada vatrogascima………………………………………………………78,00 kn/satu rada,

- dostava ili korištenje cisterne s vodom (4.000 l)……………………………250,00 kn/cisterni,

- rad agregata i pumpi…………………………………200,00 kn/sat  + 30,00 kn rad vatrogasca,

- naknada za korištenje prijevoza kombi vozilom……………………………………2,00 kn/km.”

 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

“U slučaju prirodnih, ekoloških i inih nesreća velikih razmjera te ostalih izvanrednih situacija vatrogasne postrojbe dužne su opskrbiti stanovništvo pitkom vodom, a cijena vode i troškovi dopreme u nav  edenim situacijama odredit će se posebnom odlukom općinskog poglavarstva.”

           

Dosadašnji stavak 3. i 4.  postaju stavak 4. i 5.

                                                                      

Članak 3.

 Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

„Sredstva ostvarena sukladno članku 2. ove Odluke moraju se koristiti za troškove  izravno vezane za provođenje preventivnih i izravnih mjera vatrogasne postrojbe.“

 

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi od dana 06. lipnja 2006. godine ostaju neizmjenjene.

 

Članak  5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

Klasa:022-05/08-01/03

Ur. br.: 2133/16-08-1

Rakovica, 14.02.2008.                      

 

 

                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA :

                                                                Franjo Franjković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj