Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
20. sjednica - poziv 25 Veljača 2011 1836
19. sjednica - zapisnik 17 Veljača 2011 1925
19. sjednica - poziv 09 Veljača 2011 1816
18. sjednica - zapisnik 22 Prosinac 2010 2204
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4577
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 4904
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 4327
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 4323
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 4108
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4659
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 5164
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 4863
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 8096
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 5186
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 5055
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4877
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5544
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5636
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4138
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 4313
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4289
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 5280
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 5997
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 4429
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 5239
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6662
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 5029
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 5508
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 4759
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4814
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4702
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2419
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 5218
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 5001
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 5330
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 4564
18. sjednica - poziv 16 Prosinac 2010 1875
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 5165
Ispravak odluke o općinskim porezima 15 Prosinac 2010 5632
Ispravak odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 4531
Ispravak odluke o naknadama za rad u Vijeću i radnim tijelima (GKŽ 07 10) 15 Prosinac 2010 4963
Etički kodeks za dužnosnike u Općini Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5132
Etički kodeks JUO Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5208
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 15 Prosinac 2010 4797
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - NOVI (2010.) (GKŽ 36 10) 15 Prosinac 2010 5788
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4678
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4872
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4252
17. sjednica - zapisnik 04 Studeni 2010 1933
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17) 04 Studeni 2010 4598

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj