• Važniji kontakti

  Ambulanta:

  Policija:

  Vatrogasci:

  Spelekom:

 • Općina Rakovica

  OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47 245 RAKOVICA

  URED NAČELNIKA - tel: 047/784-102, e-mail:

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (JUO) tel: 047/784-006; fax: 047/784-039

  - ured pročelnice: tel: 047/784-011, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured računovodstva: tel: 047/784-006, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured knjigovodstva: tel: 047/ 784-103, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  - ured tajnika: tel: 047/784-103, e-mail:

  - ured komunalnog redara: 047/784-326, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN) i članka 9. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i stručnoj praksi ("Glasnik Karlovačke županije", broj 03/13), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica, dana 25. veljače 2015. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica

I

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Karlovcu, Ispostave u Slunju (u nastavku: HZZ), Općina Rakovica objavljuje javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.

II

 Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

- da su nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,

- da ispunjavaju uvjet tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju.

III

 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica:

 

Redni broj

UPRAVNO TIJELO

STRUČNA SPREMA

BROJ

IZVRŠITELJA

 

1.

Jedinstveni upravni odjel

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke

 

1

 

2.

Jedinstveni upravni odjel

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

 

1

 

3.

Jedinstveni upravni odjel

magistar struke ili stručni specijalist prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera

 

1

4.

Jedinstveni upravni odjel

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera

 

1

 

IV

 Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti i:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

- presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba),

- uvjerenje  o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci do dana objave javnog poziva),

- elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) - izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) - ukoliko neki kandidat ispunjava uvjet pod točkom II do 30. lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i presliku radne knjižice u svrhu dokazivanja staža stečenog do 30. lipnja 2013. godine (u tom slučaju ne treba dostavljati gore navedeni elektronički zapis podataka iz HZMO),

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članak 15. i 16 iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11), (obrazac izjave može se dobiti u zgradi općinske uprave).

 

V

Osposobljavanje se obavlja:

- na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom upravnog tijela,

- prema programu stručnog osposobljavanja za rad,

- pod vodstvom mentora.

VI

Polaznik/ica programa stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade HZZ-a.

Prava i obveze polaznika/ice bit će uređena ugovorom.

Općina Rakovica ne planira, nema obvezu i ne smije zaposliti polaznika/icu programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon isteka ugovora.

VII

 

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Rakovica provodi se u skladu programa HZZ-a „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Kandidat kojeg odabere Općina Rakovica bit će predložen HZZ-u.

Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri HZZ-e, sukladno svojim pravilima.

 

VIII

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave poziva putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, Ispostava Slunj, odnosno do 05. ožujka 2015. godine, na adresu:

OPĆINA RAKOVICA

Rakovica 6

47245  Rakovica

s naznakom „Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica - ne otvaraj'') ili se mogu predati neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici do 05. ožujka 2015. godine do 15,00 sati.

 

Na javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od završetka javnog poziva.

Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni bit će vraćena dokumentacija koju su priložili uz prijavu na javni poziv i to putem pošte.

 

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Rakovica.

 

                                           

KLASA: 132-01/15-01/06

URBROJ: 2133/16-15-1

Rakovica, 25. veljače 2015.

                                                                                                                            Privremena pročelnica

                                                                                            Vesna Rastovac, ing.građ.

OBRAZAC IZJAVE

PLAN PRIJMA U 2015. GODINI

 

 

Ministarstvo turizma objavilo je 23. veljače 2015. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.  Ciljevi programa sukladni su s Akcijskim planovima Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, a ukupan iznos raspoloživih bespovratnih  sredstava je 24.194.000 kuna. Natječaj je otvoren do 30. ožujka 2015. godine

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri: 

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-02/15-01/01

URBROJ: 2133/16-15-2

Rakovica, 12.02.2015.

 

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Rakovica (KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2133/16-15-1, od  02.02.2015.) daje se

OBAVIJEST

o održavanju ponovne javne rasprave o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

Ponovna javna rasprava o prijedlogu drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica ( u daljnjem tekstu : Prijedlog prostornog plana) provest  će se  u periodu od 20. veljače 2015 godine do 06. ožujka 2015 godine .

Uvid u Prijedlog prostornog plana može se izvršiti u hodniku  zgrade  Općine Rakovica u Rakovici 6, Rakovica,  radnim danom u vremenu od 7,0 do 15,0 sati  , te na  web stranici Općine Rakovica  www.rakovica.hr i web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www. mgipu.hr

Javno izlaganje održat će se 26. veljače, 2015 godine u Vatrogasnom domu u Rakovici s početkom u 10,0 sati .

Pozivamo sve zainteresirane osobe  da izvrše javni uvid i prisustvuju javnom izlaganju u navedenom rokovima , te upute svoje prijedloge  i primjedbe  na Prijedlog prostornog plana.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plan   mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe se daju na mjestu javnog uvida na zapisnik u tijeku javnog izlaganja, upisom u Knjigu primjedbi i prijedloga u zgradi Općine Rakovica ili pismenim putem na adresu ; Općina Rakovica, Rakovica 6,  47245 Rakovica.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime , prezime i adresu podnositelja  ili potpun naziv podnositelja , ne budu čitko napisani ili ne budu dostavljeni u navedenom roku trajanja javne rasprave , neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Općina Rakovica

    Jedinstveni upravni odjel

Svojom novom uslugom „Moj EU projekt“, Hrvatska gospodarska komora  sufinancira pripremu dokumentacije za EU projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za upravo otvorene podmjere 4.1 i 4.2. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti članice HGK s najmanje jednim zaposlenim te s podmirenim poreznim obvezama i obvezama prema zaposlenicima te tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na službenoj stranici HGK.

Natječaj traje do 27. veljače, Isplata vaučera obavlja se u roku od 10 radnih dana od dana dostave kompletne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

 

   

Krajem siječnja u Ispostavi Slunj, koja pokriva grad Slunj te općine Cetingrad i Rakovica, zabilježeno je povećanje evidentirane nezaposlenosti. Ukupan broj nezaposlenih krajem mjeseca je iznosio 1 426, što je za 3,7% odnosno 51 osobu više nego prethodni mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjio se broj nezaposlenih za 18 osoba (1,2%). Udio nezaposlenih Ispostave Slunj u odnosu na nezaposlene u Karlovačkoj županiji iznosi 13,1%.

 Tablica 1. - prikaz nezaposlenih po općinama i po kvalifikacijskoj strukturi u Ispostavi Slunj

 

U siječnju 87 osoba prijavilo se u evidenciju nezaposlenih u Ispostavu Slunj što je u odnosu na prošli mjesec smanjenje za 29 osoba (25,0%), a u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 24 osobe (21,6%). Novoprijavljeni dolaze iz radnog odnosa - 71, iz redovitog školovanja –1 i iz neaktivnosti - 15.

S druge strane tijekom mjeseca iz evidencije u Ispostavi Slunj odjavljeno je 36 osoba, od toga 22 osobe zbog zaposlenja (61,1%), 1 osoba (2,8%) zbog zaposlenja na temelju drugih poslovnih aktivnosti, te 13 osoba (36,1%) je odjavljeno iz evidencije zbog drugih razloga.

Od ukupnog broja zaposlenih 1 osoba (4,5%) je zaposlena na neodređeno vrijeme, a 21 osoba (95,5%) na određeno, a 3 osobe (13,6%) zaposlene su po prvi put. Također, zaposleno je 12 žena (54,5%) i 10 muškaraca (45,5%).

Tijekom mjeseca u Ispostavi Slunj zaprimljeno je 9 oglasa za slobodna radna mjesta.

Potpun statistički bilten Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac za siječanj 2015. godine možete pogledati OVDJE.
Izvještaj je u pdf formatu i za njegovo čitanje potreban je Adobe Reader. Ukoliko ga nemate možete program skinuti besplatno na ovoj stranici http://get.adobe.com/reader/

 

Zbog obilnih padalina snijega otežan je promet državnim, županijskim i lokalnim prometnicama , a Osnovna škola ne radi!

Vozačima savjetujemo da odgode putovanje ako je moguće i da na put ne kreću bez zimske opreme, stanje na cestama svakako da pogledaju na sljedećem linku: STANJE NA CESTAMA - HAK.

Svečana zastava

 VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2011.-2015. 

Općina Rakovica je područje razvijenog gospodarstva i kontinentalnog turizma, usklađeno s načelima održivog razvoja i partnerstva, sa zadovoljnim stanovnicima.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA

Europe for Citizens

                                                  

Europe for Citizens

Planovi naselja

Prognoza

 • 4 Mar 2015

  Oblano 6°C 3°C

 • 5 Mar 2015

  Cloudy/Wind 8°C 2°C

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Pokop i prijevoz

Poslove prijevoza i pokopa preminulih obavlja obrt "3M".

Kontakt telefon: 777 - 115; Mob: 098/ 364 - 319

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 060;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme: Ponedjeljak
od 09:00 do 17:00
Utorak,srijeda i četvrtak
od 7,30 do 15:00
Petak - od 9:00 do 15:00

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj